Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu BOŚ i Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu została podjęta przez RN BOŚ 20 lipca 2017 roku. Postępowanie ma charakter otwarty.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 21 sierpnia 2017 r. do godz. 15.30, w siedzibie Centrali BOŚ w Warszawie. Otwarcie złożonych zgłoszeń nastąpi 22 sierpnia 2017 r.

Wymogi dla Prezesa BOŚ

Kandydaci na stanowiska Prezesa Zarządu BOŚ S.A. i Wiceprezesa–pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu BOŚ S.A. powinni spełniać następujące wymogi:
  1. Posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. Posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. Posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. Spełniać inne, niż wymienione powyżej w punktach 1)- 3), wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.