Zaniepokojenie rynków, obywateli i klientów podmiotów sektora finansowego jest oczywiste – są one na bieżąco opisywane przez redakcje ekonomiczne i prawne wszystkich uznanych mediów w Polsce. Trwa również gorąca dyskusja dziennikarzy i polityków na Twitterze. Przewija się wśród nich, lecz niemrawo – myśl by jednak odpowiedzialnie stonować przekaz ze względu na stabilność systemu finansowego. Z punktu widzenia sektora fintech, na którym skupia się redakcja Fintek.pl – zauważamy ryzyko „wydłużenia procesów” licencyjnych, jak również innymi np. reutoryzacjami KIP-ów. Do tego dochodzi kwestia piaskownicy regulacyjnej. O przyszłość tejże pytaliśmy szefa departamentu Fintech. Ale to są sprawy rynku.

Na drugim biegunie są pracownicy – w KNF zatrudnionych jest ok. 1000 osób. Proszę sobie wyobrazić jak musi tam być głośno od plotek, domysłów, różnych scenariuszy wydarzeń omawianych na każdym szczeblu. Wielu pracowników – dobrych urzędników, specjalistów – zastanawia się też nad swoją własną przyszłością. To naturalne.

Poniżej publikujemy treść oświadczenia UKNF.

 Oświadczenie UKNF dotyczące ciągłości działania Urzędu KNF oraz stabilności systemu finansowego

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi przez media Urząd KNF informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego oraz obsługujący ją Urząd Komisji Nadzoru Finansowego funkcjonują nieprzerwanie oraz bez zakłóceń, realizując swoje ustawowe zadania.

Polski sektor bankowy jest stabilny, wiarygodny, wypłacalny, rentowny i płynny. Urząd KNF na bieżąco monitoruje ryzyko w systemie bankowym jako całości i poszczególnych jego podmiotach i w razie konieczności podejmuje stosowne działania zapobiegawcze i prorozwojowe. UKNF przypomina, że środki zdeponowane zarówno w bankach jak i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 100 000 euro.

Odnośnie zamieszczenia na liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu odnoszącego się do Idea Banku UKNF przypomina, że podstawą wpisania Idea Banku SA na listę ostrzeżeń publicznych KNF są ustalenia dotyczące czynności wykonywanych przez Bank w latach 2016 – 2018 w zakresie aktywności na rynku kapitałowym bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF. Odnosi się to do procesu oferowania instrumentów finansowych – w okresie co najmniej od sierpnia 2016 r. do października 2017 r. oraz doradztwa inwestycyjnego – w okresie co najmniej od września 2016 r. do marca 2018 r. Oznacza to, że podejrzenie naruszenia przez Bank normy karnoprawnej wynikającej z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi leży poza działalnością bankową i w szczególności nie jest w żadnym zakresie związane ani z przyjmowaniem depozytów, ani z udzielaniem kredytów. Działalność bankowa Idea Banku SA nie jest objęta zawiadomieniem do organów ścigania i pozostaje poddana standardowemu, bieżącemu nadzorowi KNF. Idea Bank SA reguluje swoje zobowiązania wobec klientów oraz wypełnia obowiązki ustawowe wobec organu nadzoru.

Zamieszczenie na Liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu dotyczącego Idea Banku SA jest wynikiem realizacji przez KNF obowiązku wynikającego z art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Stosownie do treści tego przepisu KNF jest zobligowana do każdorazowego podawania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego m.in. w art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

/ŁP