15 kwietnia 2021 r. jednogłośnie wydała Rekomendację R, która stanowi zbiór dobrych praktyk dotyczących klasyfikacji ekspozycji kredytowych, szacowania i ujmowania oczekiwanych strat kredytowych, zgodnie z przyjętą i obowiązującą w bankach polityką rachunkowości oraz zarządzania ryzykiem kredytowym. Rekomendacja R wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przypomnijmy, że w marcu 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa, podjęto decyzję o opóźnieniu jej wdrożenia.

W komunikacie KNF czytamy, że opracowanie Rekomendacji R w nowym brzmieniu wynikało z wejścia w życie w 2018 roku Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 – Instrumenty Finansowe. Dokument ten wnosi zmiany w obszarze zarządzania bankiem, którego dotyczą postanowienia znowelizowanej Rekomendacji R. Uwzględnia on zdobyte w tym czasie doświadczenia organu nadzoru i podmiotów rynkowych związane ze stosowaniem MSSF 9.

Do kogo skierowana jest Rekomendacja R

– Znowelizowana Rekomendacja R skierowana jest do banków krajowych oraz oddziałów banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, które sporządzają skonsolidowane lub jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z MSR/MSSF, podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem banku, których podstawowa działalność generuje ryzyko kredytowe oraz znajdujących się poza granicami Polski oddziałów banków krajowych – czytamy w komunikacie KNF.

Również w komunikacie czytamy, że znowelizowana Rekomendacja R opracowana przez UKNF była szeroko konsultowana m.in. z Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Ministerstwem Finansów, Polską Agencją Nadzoru Audytowego, Związkiem Banków Polskich, Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych oraz firmami audytorskimi. Ostateczna treść dokumentu, który można przeczytać na stronie Komisji Nadzoru Finansowego, to rezultat tych prac.

/LP