W 395. posiedzeniu KNF udział wzięli Marek Chrzanowski – Przewodniczący KNF, Andrzej Diakonow, Marcin Pachucki, Armen Artwich, Piotr Nowak, Jan Wojtyła i Zdzisław Sokal.

Bank krajowy na terytorium Wlk. Brytanii

Dodatkowo, rodzaje czynności wynikające z udzielonego bankowi zezwolenia, jakie bank zamierza wykonywać w ramach notyfikowanej działalności to obrót na własny rachunek lub na rachunek klienta. Dotyczy to instrumentów stopy procentowej i wymiany walutowej, a także zbywalnych papierów wartościowych.

Podczas posiedzenia Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Volkswagen Bank Polska SA i Volkswagen Bank GmbH przez przeniesienie całego majątku Volkswagen Bank Polska SA na Volkswagen Bank GmbH. Komisja zezwoliła również na zmianę statutu PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA. Komisja zapoznała się także z informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w okresie od 9.05.2018 r. do 11.06.2018 r.

/KNF