Alior Bank będzie musiał wypłacić część prowizji pobranej od klientów, którzy spłacili kredyty przedterminowo – zdecydował Sąd Najwyższy.

Alior Bank musi oddać klientom prowizję

Wszystko zaczęło się w lutym 2016 roku, gdy Alior Bank udzielił kredytu konsumenckiego w wysokości 50 tys. zł, naliczając 16,7 tys. zł. prowizji. Całość zobowiązania miała zostać spłacona w okresie 10 lat, jednakże klientom banku udało się spłacić swoje zadłużenie zaledwie po 14 miesiącach. Zgodnie z prawem oczekiwali, że Alior Bank zwróci proporcjonalną wartości prowizji, tj. blisko 15 tys. zł. Pożyczkodawca jednak nie zamierzał uregulować tego zobowiązania. Sprawa znalazła więc finał w sądzie.

Pierwsza instancja uznała zasadność argumentów powodów i zasądziła zwrot kwoty wskazanej w pozwie. Alior Bank wniósł jednak apelację, w wyniku której Sąd Okręgowy w Kielcach, zmienił swój wyrok i oddalił powództwo, argumentując, że art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim nie uzasadnia żądania klientów, a prowizja nie jest kosztem powiązanym z okresem kredytowania.

Rzecznik Finansowy od początku przyglądał się toczonemu postępowaniu i podzielał stanowisko sądu pierwszej instancji, zgodnie z którym bank powinien był zwrócić kredytobiorcom część prowizji. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje bowiem proporcjonalne obniżenie wszystkich kosztów takiego kredytu, logicznym jest więc oczekiwać od banku zwrotu pobranej nadwyżki.

Rzecznik Finansowy nie zgadzał się z orzeczeniem kieleckiego sądu drugiej instancji twierdząc, że wyrok rażąco narusza prawo, a z uwagi na fakt, że wyrok sądu nie mógł zostać wzruszony poprzez złożenie skargi kasacyjnej, Rzecznik Finansowy postanowił złożyć skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.

W wyniku rozpoznania wniosku specjalnego, SN przychylił się do argumentacji RF i uchylił zaskarżony prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach. Bank został zobowiązany do wypłaty 15 tys. zł jak i do opłacenia kosztów postępowania apelacyjnego.

Dla kredytobiorców oznacza to w zasadzie tyle, że orzeczenie sądu pierwszej instancji jest wyrokiem prawomocnym zasądzającym na rzecz klientów banku zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty. Bank powinien niedługo wypłacić klientom całą kwotę wraz z żądanymi odsetkami określonymi w sentencji wyroku sądu pierwszej instancji.

Wcześniejsza spłata obliguje banki do zwrotu prowizji

Rzecznik Finansowy wielokrotnie prezentował stanowisko dotyczące interpretacji wspomnianego przepisu. Wynika z niego, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, następuje obniżenie wszystkich kosztów takiego kredytu.

Nie ma przy tym znaczenia ich charakter i kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę. Rozliczenia kredytu według takich zasad mogą domagać się wszyscy klienci, którzy zawarli umowę po 18 grudnia 2011 r.