Regulamin

Regulamin Portalu Fintek.pl

Celem regulaminu jest określenie zasad korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem Fintek.pl, prowadzonego przez firmę Loando Sp.z o.o. z siedzibą na ul. Kotańskiego 8/3 w Olsztynie.

1. Definicje

 1. Serwis– serwis internetowy Fintek.pl, dostępny pod adresem Fintek.pl.
 2. Użytkownik– osoba fizyczna, która korzysta z zasobów Serwisu.
 3. Polityka prywatności– nieodłączny element „Regulaminu serwisu”. Dotyczy danych zbieranych od Użytkownika Serwisu, uzyskiwanych w procesie rejestracji oraz przy późniejszym korzystaniu z Serwisu.
 4. Newsletter– forma elektronicznego biuletynu, który ma informować zarejestrowanych Użytkowników o pojawiających się w ofercie nowościach oraz o wprowadzanych w serwisie lub w usługach zmianach.
 5. Usługodawca–Loando Sp.z o.o. z siedzibą na ul. Kotańskiego 8/3 w Olsztynie.
 6. Usługi– usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o których jest mowa w § 4 i § 5 tego regulaminu.

2. Postanowienia wstępne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Loando Sp.z o.o. ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje Użytkowników do stosowania się do jego zasad.
 2. Regulamin wyznacza rodzaje usług, które są świadczone za pośrednictwem Serwisu, warunki oraz reguły korzystania z niego, m.in. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, które są oferowane za jego pośrednictwem.
 3. Loando Sp.z o.o. za pośrednictwem Serwisu bezpłatnie udostępnia jego Użytkownikom zasoby odnoszące się do artykułów, opracowań, treści video o charakterze informacyjnym. Ponadto, daje możliwość zapisania się do newslettera, informującego o wszelkich nowych artykułach.
 4. Każdy Użytkownik chcący korzystać z Serwisu, powinien najpierw zapoznać się oraz zaakceptować treść niniejszego Regulaminu.
 5. Każdy Użytkownik ma obowiązek przestrzegać zasad określonych w Regulaminie. Przez korzystanie z Usług Serwisu Użytkownik automatycznie wyraża akceptację jego warunków, również mówiących o zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie ma tutaj konieczności zawierania odrębnej umowy. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w zakresie oraz na zasadach, które są określone w Regulaminie.
 6. W sprawach, które nie są uregulowane w niniejszym Regulaminie, a szczególnie mowa o składaniu oświadczeń woli w postaci elektronicznej, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., Dz. U. Nr 11, poz. 66) oraz innych stosownych aktów prawnych.

3. Zawarcie oraz rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów z Użytkownikiem przez Loando Sp.z o.o. odnoszących się do świadczenia Usług. Wraz z rozpoczęciem korzystania z Usług udostępnionych przez Serwis, Użytkownik automatycznie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Nie występuje konieczność sporządzania odrębnej umowy. Umowa o świadczenie Usług upoważnia Loando Sp.z o.o. do przekazywania danych Użytkowników korzystających z Serwisu partnerom, których usługi są w nim zaprezentowane.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie przestać korzystać z Usług udostępnionych przez Serwis. Skutki prawne, które wynikają z zakończenia korzystania z Usług, są określone przez bezwzględnie i aktualnie obowiązujące rozporządzenia prawa. Przepisy prawne są właściwe z racji prawnego charakteru świadczonej usługi i okoliczności faktycznych.
 3. Z zastrzeżeniem pkt., który znajduje się poniżej, umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana automatycznie. Nie ma konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z momentem opuszczenia przez Użytkownika Serwisu, który udostępnia niniejsze Usługi.
 4. Umowa o świadczenie Usług newslettera jest rozwiązana wraz z momentem złożenia przez Użytkownika Serwisu oświadczenia o rezygnacji z usług, które są mu świadczone. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej bądź przesłana przez e-mail z konta, z którego Użytkownik zarejestrował się w Serwisie.

4. Usługi

 1. Główną funkcją oferowaną przez Serwis jest możliwość dostępu Użytkownika do materiałów redakcyjnych dotyczących sektora Fintech.
 2. Za możliwość korzystania z Usług Serwis nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat.

5. Newsletter

 1. Użytkownik może otrzymywać newsletter przygotowany przez Loando Sp.z o.o. przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
 2. Za Usługę subskrypcji newslettera Serwisu nie pobierane są żadne opłaty. Jest to usługa dostępna dla każdego Użytkownika.
 3. Usługę newsletter można zamówić przez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Serwis. Na e-mail wskazany przez Użytkownika zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji z prośbą o weryfikację swoich danych oraz zakończenie procesu rejestracyjnego. Jeśli nie dojdzie do weryfikacji i wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, dane wprowadzone przez Użytkownika zostaną usunięte.
 4. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera. W tym celu musi potwierdzić rezygnację.

6. Warunki techniczne świadczenia usług

Wymagania techniczne, które są niezbędne dla korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem niniejszego Serwisu, określa „Polityka prywatności”.

7. Ochrona danych osobowych

Zasady, które odnoszą się do ochrony danych osobowych Użytkownika niniejszego serwisu, określa „Polityka prywatności”.

8. Odpowiedzialność Loando Sp.z o.o.

 1. Loando Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Serwisu, jeśli przyczyny nie są od niego zależne. W celach bezpieczeństwa bądź z innych przyczyn Loando Sp.z o.o. może na jakiś czas zawiesić dostęp do Serwisu. Następuje to na okres niezbędny do wyeliminowania powstałych zagrożeń czy nieprawidłowości. Loando Sp.z o.o. nie bierze odpowiedzialności za czasowe zawieszenie dostępu do Serwisu.
 2. Loando Sp.z o.o. nie bierze odpowiedzialności za niezgodne z postanowieniami Regulaminu korzystanie z Serwisu przez jego Użytkowników.
 3. Użytkownicy nie mogą dostarczać bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd treści, a także treści zawierających wirusy bądź mogących spowodować zakłócenia bądź uszkodzenia w systemach komputerowych.
 4. W przypadku otrzymania przez Loando Sp.z o.o. wiarygodnej wiadomości o niezgodnym z prawem charakterze przechowywanych danych, które są dostarczone przez Użytkownika, Loando Sp.z o.o. może zablokować dostęp do nich. Nie ponosi również odpowiedzialności za Użytkowników i za szkody, które powstały przez uniemożliwienie dostępu do bezprawnych treści.
 5. Wiarygodna wiadomość o zaistnieniu danych o bezprawnym charakterze, Loando Sp.z o.o. informuje Użytkownika o prawdopodobnym zamiarze zablokowania do nich dostępu.
 6. Jeśli Użytkownik dostarczy treści i dane o charakterze omówionym powyżej, Loando Sp.z o.o. ma prawo wystąpić z żądaniem uzyskania roszczenia odszkodowawczego bezpośrednio od konkretnego Użytkownika. Zasady tego postępowania określa Kodeks cywilny.

9. Prawa własności intelektualnej

 1. Loando Sp.z o.o. informuje, że w Serwisie znajdują się dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, a także inne dobra niematerialne, które są przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Wybrany przez Serwis wybór oraz układ prezentowanych w nim treści, jest samoistnym przedmiotem ochrony prawno-autorskiej.
 2. Prawa autorskie do informacji oraz materiałów, które są udostępnione na stronach internetowych Serwisu, a także znaki towarowe, należą do Loando Sp.z o.o.
 3. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści jedynie w zakresie osobistego użytku. Korzystanie z niniejszych treści oraz rozporządzanie nimi, które wykracza poza ramy osobistego użytku, wymaga stosownej zgody wyrażonej przez Loando Sp.z o.o. bądź inny uprawiony do tego podmiot.

10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik korzystający z Serwisu może zgodnie z przysługującym mu prawem składać reklamacje w sprawach odnoszących się do Usług, które oferuje. Wszelkie reklamacje co do korzystania z Serwisu, muszą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: [email protected]
 2. W reklamacji powinny zawierać się: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) oraz opis problemu, który jest podstawą do złożenia reklamacji.
 3. Loando Sp.z o.o. zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni od momentu jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpoznana zgodnie z terminem, Loando Sp.z o.o. powiadomi Użytkownika, który ją złożył, o przyczynach składających się na opóźnienie i o przewidywanym terminie, w jakim reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail bądź adres korespondencyjny, o ile tak zostało wskazane w reklamacji.

11. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów, mówiących o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które są zawierane na jego podstawie, jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów, które powstają w związku ze stosowaniem Regulaminu albo wynikłych ze świadczenia usług drogą elektroniczną na jego podstawie, jest sąd właściwości ogólnej.
 3. W relacjach z Użytkownikiem w Serwisie używany jest język polski.

12. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wszedł w życie z dniem 01.08.2016
 2. Loando Sp.z o.o. zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym terminie.
 3. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia nie zdecyduje się na wypowiedzenie umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, zostanie on doręczony Użytkownikom przez umieszczenie go na stronie internetowej Serwisu bądź doręczenie wraz z newsletterem.