W ramach tej oferty klienci banku otrzymają lokatę z promocyjnym oprocentowaniem i do wyboru jeden z pięciu funduszy z szerokiej oferty Pekao TFI dopasowanej do różnych poziomów akceptowanego ryzyka inwestycyjnego i charakteryzujących się szeroką dywersyfikacją portfela.

Nowe wysoko oprocentowane lokaty w Banku Pekao

Na zakup funduszu klienci mogą przeznaczyć, w zależności od wybranej opcji lokaty, 30%, 50% lub 70% środków. Pozostałe środki trafią zaś na 6-miesięczną lokatę z oprocentowaniem odpowiednio 0,5%, 1% albo 1,5% w skali roku. Minimalna kwota wpłacona łącznie na lokatę i fundusz inwestycyjny to 5 tys. zł.

Fundusze inwestycyjne o nazwie Strategie Globalne to gotowe rozwiązania inwestycyjne lokujące środki w zagraniczne fundusze inwestycyjne oferowane przez globalne firmy posiadające wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu aktywami na całym świecie (tzw. fundusze funduszy) – czytamy w komunikacie Banku Pekao.

Subfundusze te różnią się przede wszystkim potencjałem zysków, poziomem ryzyka oraz horyzontem inwestycyjnym. Dwa pozostałe fundusze (Pekao Bazowe) charakteryzują się niższym ryzykiem inwestycyjnym, ponieważ inwestują głównie w dłużne instrumenty finansowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Zakup funduszy w ramach tej oferty jest zwolniony z opłat za nabycie.