2020 rok w sektorze bankowym kończymy wiadomością, która przejdzie do historii. Bankowy Fundusz Gwarancyjny powiadomił bowiem, że wszczął przymusową restrukturyzację Idea Banku, który zostanie przejęty przez Bank Pekao. Idea Bank to jeden z pionierów innowacji fintech w sektorze bankowym.

Z informacji umieszczonych na stronie BFG wynika, że już 3 stycznia 2021 roku Idea Bank zostanie przejęta przez Bank Pekao. Od tego dnia wszyscy klienci Idea banku S.A staną się klientami Banku Pekao S.A, nie zmienią się numery rachunków bankowych klientów, wszystkie produkty pozostaną aktywne.

Uwaga: dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej Idea banku nadal będzie aktywny (hasła i loginy pozostają bez zmian) – za wyjątkiem wcześniej zaplanowanej przez Idea bank przerwy technicznej, która odbędzie się 31.12.2020 roku od godziny 20-tej do godziny 4-tej rano 01.01.2021 roku.

Wszystkie depozyty klientów zostaną w całości przeniesione do Banku Pekao, podobnie jak kredyty. Nie zostanie również zawieszona obsługa klientów. W związku z przymusową restrukturyzacją klienci nie muszą podejmować żadnych działań w celu przeniesienia rachunków bankowych – czytamy na stronie BFG.

BFG informuje o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku

„BFG wszczął przymusową restrukturyzację, ponieważ zostały spełnione trzy przesłanki, które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania. Po pierwsze, Idea Bank S.A. był zagrożony upadłością. Po drugie, brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Idea Banku S.A. pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Po trzecie wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku S.A. było konieczne w interesie publicznym, rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych.

Przed podjęciem decyzji o przymusowej restrukturyzacji BFG zapewnił przeprowadzenie oszacowania wartości aktywów i pasywów Idea Banku. Z oszacowania, wykonanego przez niezależny podmiot: PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., wynika, że aktywa podmiotu nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań oraz że kapitały własne Idea Banku wynoszą minus 482,8 mln zł.

Zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku akcje banku, podobnie jak obligacje podporządkowane zostaną umorzone. Zarząd banku uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa w granicach i na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, która wprowadza do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę o przymusowej restrukturyzacji banków.

BFG udzieli z dniem przejęcia bankowi przejmującemu gwarancji pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi prawami majątkowymi lub przejmowanymi zobowiązaniami.

Klienci Idea Banku są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mając dostęp do swoich oszczędności przez bankowość internetową i aplikację mobilną (za wyjątkiem przerwy technicznej od 20:00 dnia 31 grudnia 2020 r. zaplanowanej i ogłoszonej wcześniej przez Idea Bank). Klienci mogą korzystać z kart i bankomatów oraz oddziałów banku. Nie zmieniają się numery rachunków, hasła i loginy do bankowości internetowej.

Działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prowadzone są w porozumieniu z pozostałymi członkami sieci bezpieczeństwa finansowego: Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów oraz Narodowym Bankiem Polskim. O przymusowej restrukturyzacji informowana jest też Komisja Europejska oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.”

Więcej informacji na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym Q&A z informacjami dla klientów Idea Banku.

Proces przymusowej restrukturyzacji zastosowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wobec Idea Bank S.A. prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 r.

Ustawa ta implementuje Dyrektywę Unii Europejskiej (UE) BRR z 2014 r. stanowiącą ramy prawne prowadzenia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w UE. Dyrektywa BRR została wprowadzona w następstwie kryzysu finansowego z 2008 r. aby zapobiec niewypłacalności banków oraz minimalizować negatywne skutki dla depozytariuszy i sektora bankowego, a także w szerszym ujęciu koszty dla gospodarki i podatników.

Pełna integracja do końca IV kw. 2021 roku

Informację o przejęciu Idea Banku przez Bank Pekao można również przeczytać na stronie Pekao. Wynika z niej, że przejęcie Idea banku pozwoli ograniczyć negatywny wpływ upadłości Idea Banku na sektor bankowy, a dla Banku Pekao przejęcie oznacza zwiększenie skali działalności i rozwój bazy klientów w segmentach mikrofirm i MŚP, które są strategiczne dla rozwoju banku.

Przejęcie przedsiębiorstwa i zobowiązań Idea Bank S.A. w ramach procesu przymusowej restrukturyzacji zabezpieczy środki klientów, wspierając stabilność krajowego sektora bankowego. Alternatywny scenariusz upadłości Idea Bank S.A. bez zastosowania instrumentu przymusowej restrukturyzacji, mógłby wiązać się z dodatkowymi kosztami dla sektora bankowego w związku z wypłatą gwarantowanych środków klientów na poziomie nawet kilkunastu miliardów złotych i to w okresie, kiedy szczególnie istotne jest finansowanie odbudowy potencjału gospodarczego kraju w wymagającym otoczeniu COVID-19” – czytamy na stronie Pekao S.A.

Wszystkie depozyty dotychczasowych klientów Idea Bank S.A. są bezpieczne

Zastosowanie w ramach przymusowej restrukturyzacji ustawowego instrumentu w postaci przejęcia przedsiębiorstwa i zobowiązań Idea Bank S.A. pozwala klientom w sposób ciągły korzystać z obsługi bankowej oraz zabezpiecza ich środki finansowe na dzień wszczęcia przymusowej restrukturyzacji. Jednocześnie, z dniem przejęcia, do Banku Pekao S.A. dołączą wszyscy pracownicy Idea Bank S.A. na zasadach określonych art. 231  Kodeksu Pracy.

 – Struktura transakcji pozwala z jednej strony zabezpieczyć pozycję kapitałową i płynnościową Banku Pekao S.A., nie wpływając na potencjał dywidendowy banku, a z drugiej, dzięki wykorzystaniu efektów skali pozwala wygenerować wartość dla akcjonariuszy w formie synergii. W szczególności będziemy się skupiać na utrzymaniu dostępu do finansowania dla klientów biznesowych i udostępnieniu im oferty produktowej naszego Banku, umożliwiając dalszy rozwój ich biznesu. Przygotujemy też bardzo atrakcyjną ofertę powitalną dla klientów detalicznych Idea Bank S.A., m.in. zaproponujemy konto osobiste wraz ze wszystkimi bankomatami w Polsce i na świecie na rok bez opłat oraz atrakcyjnie oprocentowane lokaty powitalne. Jednocześnie, dostępna będzie specjalna oferta kredytowa dla mikrofirm  – powiedział Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Banku Pekao S.A.

Wpływ na strategię i pozycję finansową Banku Pekao S.A.

Transakcja zwiększy skalę działalności Banku Pekao S.A. o ~14,4 mld zł aktywów (licząc na dzień 31 sierpnia 2020 r.), umacniając bank na drugiej pozycji w Polsce pod względem wielkości aktywów. Transakcja pozwoli dodatkowo na przyspieszenie wzrostu udziału Banku Pekao S.A. w segmentach mikrofirm i MŚP, dzięki przejęciu bazy klientów oraz doradców Idea Bank S.A., w połączeniu z szeroką ofertą produktową Banku Pekao S.A. Kluczowymi elementami spodziewanych efektów synergii będzie optymalizacja kosztu finansowania, a także wykorzystanie efektów skali w zakresie optymalizacji operacyjnej przejętej działalności Idea Bank S.A.

Pełna integracja operacyjna ze strukturami Banku Pekao S.A. spodziewana jest do końca IV kwartału 2021 roku. Więcej informacji na stronie Pekao S.A.

/Fintek.pl