Koszty działania wyniosły 379,3 mln PLN. Wskaźnik C/I w II kw. 2021 roku znalazł się na poziomie 42,5 proc. Współczynnik TIER1 wyniósł 12,99 proc., natomiast TCR 14,95 proc., wyraźnie powyżej minimum regulacyjnego. Koszty ryzyka spadły do poziomu 265 mln PLN w II kw. 2021 roku.

Stabilizacja wyników finansowych

Dzięki poprawie wyniku z tytułu opłat i prowizji oraz niższym kosztom ryzyka, które w II kw. 2020 roku były obciążone dodatkowymi odpisami związanymi z pandemią COVID-19, bank w II kw. 2021 roku poprawił wynik netto, osiągając poziom 124 mln PLN. Koszty działania banku w II kwartale 2021 roku wyniosły 379,3 mln PLN. W analizowanym okresie wskaźnik C/I wyniósł 42,5% (spadek o 7,4 p.p. w porównaniu z II kw. 2020 roku).

– Inicjatywy w zakresie zarządzania ryzykiem portfela kredytowego podjęte w 2020 roku przynoszą dziś wymierne efekty. Mimo wymagającego otoczenia makroekonomicznego, portfel kredytowy banku pozostaje odporny na skutki pandemii. W drugim kwartale br. wskaźnik CoR wyniósł 1,71 proc. – mówi Maciej Brzozowski, wiceprezes zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za obszar ryzyka.

Współczynniki kapitałowe zachowują solidny bufor powyżej minimów regulacyjnych. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 14,95 proc., a współczynnik kapitału TIER1 12,99 proc.

– Kończymy I półrocze z zyskiem netto na poziomie 232 mln PLN. Stabilny wzrost portfela kredytowego w połączeniu z poprawą działalności operacyjnej stwarza podstawę do dalszego wzrostu wyników Grupy w kolejnych kwartałach – kontynuuje Iwona Duda, prezes zarządu Alior Banku.

Rozwój kanałów zdalnych, wzmacnianie relacji z klientem

Bank utrzymuje stabilny poziom liczby klientów indywidualnych, która wyniosła 4,14 mln oraz, co warte podkreślenia, wzrosła liczba osób z systematycznymi wpływami na rachunek osobisty, w ujęciu r/r przyrost wyniósł +2 proc.. Konsekwentnie rośnie przy tym znaczenie kanałów cyfrowych. Na koniec czerwca z aplikacji Alior Mobile korzystało już 671 tys. użytkowników, co oznacza wzrost o 23 proc. r/r.

Alior Bank stopniowo poszerza ofertę, rozwija kanały cyfrowe oraz usprawnia procesy obsługowe. W ostatnim czasie wprowadził m.in. możliwość zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego oraz turystycznego za pomocą Alior Online, cyfrowy podpis w zdalnym procesie podpisywania umów, czy nową wersję marketplace i wygodniejszy dostęp do spersonalizowanej propozycji produktów i usług. Ponadto, Alior Bank rozszerzył współpracę z Booksy, dzięki czemu klienci indywidualni oraz mikroprzedsiębiorcy mogą komfortowo zaplanować wizytę w placówkach znajdujących się na terenie 104 miast w całym kraju.

– W kolejnych miesiącach planujemy promować usługi dodane, tzw. VAS, dostępne w Alior Online oraz Alior Mobile, wskazując naszym klientom zalety tych rozwiązań – mówi Agata Strzelecka, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialna za obszar IT, w tym bezpieczeństwo elektroniczne, jakość rozwiązań informatycznych i rozwój oprogramowania.

Klient biznesowy: pozytywne trendy

– Po spadkach wolumenów, jakie nastąpiły w zeszłym roku z powodu pandemii oraz korektach uszczelniających polityki kredytowe, obserwujemy w ostatnich kwartałach wyraźne odbicie sprzedaży w segmencie klienta biznesowego. Wartość nowego limitu kredytowego przyznanego w tym obszarze wzrosła w drugim kwartale o 44 proc. w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy tego roku. Jednocześnie wzrosła liczba mikroprzedsiębiorców odprowadzających składki do ZUS i urzędów skarbowych za pośrednictwem platformy Alior Banku – mówi Dariusz Szwed, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za produkty i sprzedaż w zakresie klienta indywidualnego i biznesowego.

Alior Bank pogłębia relacje z klientami biznesowymi, stając się dla nich bankiem pierwszego wyboru. We wszystkich segmentach odnotował wzrost w tym zakresie 6 proc. r/r., a liczba użytkowników produktu BankConnect zwiększyła się o 12 proc. r/r. Bank konsekwentnie utrzymuje również wysoki poziom kart płatniczych w segmencie mikroprzedsiębiorstw, który na koniec drugiego kwartału wynosił 110 tys. (+7 proc. r/r). Rośnie także liczba płacących składki ZUS oraz podatki za pośrednictwem konta w Alior Banku (+37 proc. r/r).