W raporcie KPMG zidentyfikowano sześć kluczowych trendów, które przyspieszyły z powodu pandemii i mają obecnie kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu banków. Pełny raport KPMG „Banking in the new reality. Six trends shaping the industry” można pobrać tutaj.

Pandemia koronawirusa radykalnie zmieniła świat, z burzliwymi skutkami gospodarczymi i finansowymi, które towarzyszą sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego. W szczytowym momencie wybuchu epidemii banki na całym świecie odegrały zasadniczą rolę we wspieraniu przedsiębiorstw i rodzin, wdrażając przekazane pakiety pomocowe ze strony rządu i zapewniając dodatkową płynność finansową. Pod wieloma względami zaufanie do banków jest stale wysokie, a klienci i przedsiębiorstwa postrzegają je w pozytywnym świetle.

– W ostatnim czasie, dostępne obecnie rozwiązania technologiczne umożliwiły sektorowi bankowemu transformację modelu pracy na zdalny – głównie w celu zachowania ciągłości prowadzenia biznesu w czasie pandemii. Ponadto wysoki poziom zaawansowania stosowanych przez banki rozwiązań cyfrowych przyczynił się do zachowania przez sektor stabilności w obliczu pandemii oraz utrzymania wysokiego poziomu zaufania do sektora ze strony klientów – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO, Szef Działu Usług dla Sektora Finansowego w KPMG w Polsce.

Nowe kanały dystrybucyjne i gospodarka cyfrowa

W sytuacji, kiedy społeczeństwo staje się coraz bardziej bezgotówkowe, a cyfryzacja przyspiesza, banki mogą być zmuszone do oceny swoich sieci oddziałów i zadawania sobie fundamentalnych pytań o to, do czego tak naprawdę służą ich stacjonarne placówki. W znacznie większej liczbie modeli cyfrowych produkty i usługi mogą wymagać przeformułowania, co pozwoli na większy stopień samoobsługi, lepszą funkcjonalność i realizację produktów oraz nowe podejście do sprzedaży i reklamy w celu przyciągnięcia klientów. Patrząc na rozwój globalnej gospodarki cyfrowej, banki muszą płynnie działać zarówno w świecie wirtualnym, jak i fizycznym.

– W dobie dynamicznej cyfryzacji usług finansowych, banki powinny umiejętnie wykorzystać biznesowy potencjał nowych technologii w kontekście płatności elektronicznych, walut cyfrowych i płatności zbliżeniowych – mówi Andrzej Gałkowski, Partner w Dziale Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, Lider doradców dla sektora bankowego w KPMG w Polsce.

– Należy mieć jednak na uwadze, że cyfryzacja sektora usług finansowych stawia sektor bankowy w obliczu strategicznych wyzwań, takich jak wejście na rynek coraz szerszego grona dostawców usług finansowych opartych na nowych technologiach, czy konieczność redefinicji podejścia do stosowania tradycyjnych kanałów kontaktu z klientem. Kluczowe dla banków będzie utrzymanie roli głównego dostawcy usług finansowych dla klientów oraz przełożenie nowych możliwości oferowanych przez technologie cyfrowe na wyższe wyniki finansowe – dodaje.

Priorytety kosztowe oraz pojawiające się nowe modele operacyjne

W środowisku o wyjątkowo niskim poziomie stóp procentowych koszty operacyjne staną się coraz większym obszarem zainteresowania. Banki będą musiały znaleźć sposób na obniżenie kosztów przy jednoczesnym budowaniu zdolności do wspierania wzrostu – smart cutting. Nacisk zostanie położony na wykorzystanie technologii w celu osiągnięcia obu tych celów poprzez większe wykorzystanie automatyki i sztucznej inteligencji (AI). Jednocześnie banki mogą bardziej agresywnie oceniać swoją działalność, przechodząc na szersze wykorzystanie usług wspólnych będących własnością konsorcjów lub osób trzecich, a także usług zarządzanych i outsourcingu.

Wybiegające w przyszłość banki powinny określić optymalną kombinację dla modelu operacyjnego i zapewnić, że dysponują wystarczającą infrastrukturą umożliwiającą długoterminową i elastyczną pracę. To z kolei oznacza, że trzeba będzie dokonać ponownej oceny przeznaczenia i wykorzystania nieruchomości korporacyjnych.

Nowe modele zarządzania ryzykiem, cele i wartości

Ze względu na pandemię COVID-19 banki muszą dokonać gruntownej ponownej oceny swojej odporności w całym spektrum ryzyka – operacyjnego, kredytowego oraz ryzyka płynności i rynkowego – w celu stworzenia modelu dla kolejnego nieprzewidzianego zdarzenia. Wchodząc w prawdopodobny okres recesji, wymagania regulacyjne mogą wzrosnąć. Należy opracować nowe modele i strategie ryzyka, jak również procesy i protokoły im towarzyszące.

W miarę jak instytucje rządowe i obywatele zaczynają funkcjonować w nowej rzeczywistości z COVID-19, w centrum uwagi znajdują się kwestie związane z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym (ESG z ang. Environmental, Social, Governance).

– Pandemia COVID-19 wyeksponowała współzależności pomiędzy działalnością biznesową instytucji finansowych a społecznościami, w otoczeniu których działają, jak również wskazała na istotną rolę, jaką kwestie ESG pełnią w budowaniu odporności sektora finansowego na wstrząsy i kryzysy gospodarcze – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner w Dziale Usług Doradczych dla Sektora Finansowego w KPMG w Polsce.

– Obserwujemy obecnie, że instytucje finansowe spotykają się z większą niż kiedykolwiek presją ze strony partnerów biznesowych i regulatorów, aby wiarygodnie uwzględniać czynniki ESG w zarządzaniu ryzykiem oraz w decyzjach biznesowych. Oczekuje się, że „nowa rzeczywistość” wyłaniająca się z kryzysu COVID-19 zapoczątkuje erę oceniania działalności biznesowej instytucji finansowych przez pryzmat czynników ESG – dodaje.