Art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim zobowiązuje instytucje kredytowe do rozliczania się z konsumentami ze wszystkich pobranych opłat, jeśli spłata pożyczki nastąpiła przed terminem określonym w umowie. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję zobowiązującą w tej sprawie wobec Banku Pocztowego. Natomiast Plus Bank dostosował się do wytycznych już w trakcie postępowania wyjaśniającego.

Na skutek działań prezesa UOKiK Bank Pocztowy i Plus Bank zobowiązały się do rozpatrywania reklamacji dotyczących wszystkich umów o kredyt konsumencki zawartych po 18 grudnia 2011 r., które zostały spłacone przed terminem. Procedura reklamacyjna umożliwia klientom odzyskanie należnych środków.

Decyzja Prezesa UOKiK wobec Banku Pocztowego

Zgodnie z najnowszą decyzją zobowiązującą prezesa UOKiK Bank Pocztowy musi poinformować konsumentów, którzy zawarli umowy pożyczki po 18 grudnia 2011 r., że w przypadku spłacenia ich przed terminem mogą ubiegać się o proporcjonalny zwrot pobranych prowizji wyliczony metodą liniową.

Stosowne oświadczenie ma widnieć na stronie internetowej banku. Ponadto do osób, które po 16 maja 2016 r. spłaciły kredyt wcześniej niż przewidywały ich umowy, Bank Pocztowy wyśle takie zawiadomienia listem lub e-mailem.

Prezes UOKiK zobowiązał spółkę do zwrotu odpowiedniej części prowizji wyliczonej metodą liniową w terminie do 3 miesięcy od otrzymania wniosku konsumenta. Bank ma także złożyć oświadczenia o uznaniu zasadnych roszczeń konsumentów w zakresie zwrotu kosztów kredytu w sprawach, które toczą się już przed sądami.

Plus Bank dostosował się do wytycznych Prezesa UOKiK

Plus Bank od 1 stycznia 2021 r. automatycznie rozlicza metodą liniową koszty wszystkich spłaconych przed terminem kredytów konsumenckich. Natomiast w przypadku, gdy spłata nastąpiła przed tą datą, zwrot proporcjonalnej części prowizji lub jej korekta odbywa się na wniosek klientów.

W tym roku prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał także decyzję zobowiązującą wobec firmy pożyczkowej Provident Polska. Dotyczyła ona również błędnych rozliczeń z konsumentami, którzy spłacili pożyczki przed umówionym terminem.