W Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF rozwiązywane są spory pomiędzy uczestnikami rynku finansowego. Mediacje prowadzone są na podstawie umowy o mediację lub postanowienia sądu. Gdy strony nie zawarły umowy o mediację, możliwe jest skierowanie przez jedną ze stron wniosku dotyczącego zgody na nią.

Jak działa Sąd Polubowny przy KNF?

Sekretarz Sądu Polubownego przy KNF przedstawia propozycję drugiej stronie sporu, a następnie informuje wnioskodawcę o jej decyzji. Po uiszczeniu opłaty za mediację sprawa trafia do mediatora, który uzgadnia ze stronami sposób prowadzenia rozmów. W przypadku porozumienia, zawierana jest ugoda. Po zawarciu ugody strony mogą również złożyć wniosek do sądu powszechnego o zatwierdzenie ugody zawartej przed sądem polubownym.

– Jest to tanie rozwiązanie, strony nie ponoszą kosztu wynagrodzenia mediatora. Strony ustalają wspólnie z mediatorem zasady i warunki prowadzonych rozmów, mają rzeczywisty wpływ na rozwiązanie sporu. Formalności w mediacji ograniczone są do minimum, strony decydują o rodzaju spotkań, czasie ich trwania, sposobie zakończenia sporu – mówi Agnieszka Kowalska, Dyrektor Departamentu Praktyk Rynkowych w Urzędzie KNF.

Co ważne – ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu przez sąd powszechny, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, a po nadaniu jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym.

Sąd Polubowny KNF i kredyty frankowe

Sąd Polubowny przy KNF to miejsce prowadzenia mediacji także w sprawach umów o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska. Regulamin Sądu został w ostatnim czasie dostosowany do ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa.

– Położony został duży nacisk na ułatwienie prowadzenia mediacji zdalnych przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość – mówi Agata Tupaj-Cholewa, p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem Prawno-Regulacyjnym oraz Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie KNF.

Dodaje, że w celu zwiększenia potencjału Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF w zakresie możliwości maksymalizacji liczby prowadzonych mediacji (zwłaszcza, jeśli chodzi o kredyty „frankowe”) obecnie trwają prace nad przygotowaniem mediatorów do prowadzenia zwiększonej liczby postępowań mediacyjnych dotyczących tej specyficznej kategorii sporów na rynku finansowym.

– Obejmuje to szereg różnorodnych działań, w tym w szczególności wyposażenie mediatorów w najbardziej aktualną wiedzę na temat kierunków orzeczeń dotyczących sporów z obszaru tzw. kredytów frankowych. Prowadzimy także rekrutację mającą na celu zwiększenie liczby mediatorów” – dodaje Agata Tupaj-Cholewa. Inny obszar, w ramach którego trwają intensywne prace dostosowawcze, to obszar informatyczny. „Wprowadzamy nowe funkcjonalności do wykorzystywanych obecnie systemów informatycznych, w celu usprawnienia i automatyzacji obsługi postępowań mediacyjnych – wskazuje Sławomir Flis, Dyrektor Zarządzający Pionem Innowacji i Technologii w UKNF.