Wyklucza to z tej formy opodatkowania spółki działające w branży IT, których głównym źródłem przychodu były prawa autorskie. Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła jednak, że w określonej sytuacji również branża informatyczna będzie mogła przejść na estoński CIT.

Kwestie podatkowe w branży informatycznej

Z wnioskiem o interpretację podatkową wystąpiła spółka software house. Wnioskodawca udostępnia klientom stworzone przez siebie oprogramowanie za pomocą internetu. Klienci nie muszą instalować, ani aktualizować aplikacji na swoim sprzęcie. Nie są też uprawnieni do wglądu w kod źródłowy oprogramowania, czy też do jego modyfikacji, rozpowszechniania, powielania, kopiowania, bądź zwielokrotniania oprogramowania czy choćby dostępu do „własnego” egzemplarza takiego oprogramowania (model SaaS). Wnioskodawca nie zawiera umów licencyjnych bądź umów sprzedaży majątkowych praw autorskich.

Spółka zadała pytanie, czy przychody ze sprzedaży w modelu SaaS, są przychodami pasywnymi, które po przekroczeniu 50% wszystkich przychodów Spółki wykluczą ją z estońskiego CIT. W interpretacji podatkowej z 16 lutego 2024 r. znak 0111-KDIB1-2.4010.685.2023.2.EJ, urząd stwierdził, że osiąganie przychodów ze wskazanego źródła nie stanowi przesłanki do wykluczenia z estońskiego CIT, nawet jeśli przychody te będą stanowić powyżej 50% wszystkich przychodów spółki.

Istotna jest bowiem kwalifikacja przychodów zgodnie z prawem autorskim. Zgodnie bowiem z art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przez autorskie prawa majątkowe rozumie się wyłącznie prawo twórcy do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Zarazem, z treści art. 52 tej ustawy wynika, że przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu, a przejście autorskich praw majątkowych nie powoduje przeniesienia na nabywcę własności egzemplarza utworu (ust. 2).

Wnioskodawca osiąga natomiast przychody ze świadczenia usług na rzecz kontrahenta, a nie z praw autorskich. Przy sprzedaży w modelu SaaS nie dochodzi do zapłaty należności licencyjnych. Zasady współpracy w tym modelu nie przewidują, aby dochodziło do sprzedaży majątkowych praw autorskich bądź do udzielenia prawa do korzystania z nich na polach eksploatacji.

Powyższe interpretacja potwierdza zatem możliwość opodatkowania estońskim CIT branży IT.