Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) w I półroczu 2023 r. osiągnęła 222,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 78,9 mln zł, zysk operacyjny 62,2 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 71,6 mln zł. Spadek zysku netto o 6,0% rdr jest rezultatem wzrostu kosztów operacyjnych, związanego z rozwojem nowych inicjatyw biznesowych oraz presją inflacyjną.

Najlepsze półrocze w historii GPW

– Skonsolidowane przychody w I półroczu 2023 r. wzrosły o 6,5 proc. w ujęciu rok do roku. Było to najlepsze pod tym względem półrocze w historii GK GPW. Cieszą nas systematycznie rosnące przychody, szczególnie, że w głównej mierze są efektem odnotowywanych przez nas przychodów z nowych linii biznesowych – Armenia Securities Exchange (AMX), GPW Logistics i GPW Tech – które w tym półroczu wyniosły łącznie 20,0 mln zł. To również efekt naszej poprzedniej strategii, w której stawialiśmy na dywersyfikację i nowe obszary biznesowe. W latach 2023-2027 planujemy kontynuować te założenia na równi z transformacją modelu operacyjnego w celu zwiększenia efektywności kosztowej – powiedział Adam Młodkowski, Członek Zarządu GPW.

W samym II kw. 2023 r. GK GPW wypracowała 110,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 44,0 mln zł, zysk operacyjny 35,6 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 45,0 mln zł. Skonsolidowane przychody wzrosły o 11,7% wobec II kw. 2022 r. Wzrost jest efektem przychodów z nowych linii biznesowych (łącznie 10,4 mln zł w II kw. 2023 r.) oraz wyższych przychodów z rynku finansowego, przy jednoczesnej stabilizacji przychodów z rynku towarowego.

Wyższe o 2,5 mln zł (+4,3%) przychody z rynku finansowego w II kw. 2023 r. w ujęciu rocznym wynikają w głównej mierze ze wzrostu przychodów z obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi o 2,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży informacji z rynku finansowego wzrosły do 15,0 mln zł (+2,1% rdr).

Koszty operacyjne i wypłacona dywidenda

Przychody Grupy z rynku towarowego w II kw. 2023 r. były wyższe o 0,3 mln zł (+0,6% rdr). Zanotowano wzrost przychodów z obrotu energią elektryczną o 3,2 mln zł (+93,0% rdr), rozliczania transakcji o 0,4 mln zł (+3,8% rdr) oraz innych opłat od uczestników rynku +0,5 mln zł (+9,9% rdr). Jednocześnie odnotowano spadek przychodów z obrotu prawami majątkowymi o 2,0 mln zł (-22,0% rdr) oraz przychodów z prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia również o 2,0 mln zł (-23,1% rdr).

Koszty operacyjne w II kw. 2023 r. wzrosły o 20,0% w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem sięgając 75,0 mln zł. Wzrost jest efektem wyższych kosztów usług obcych (+43,0% rdr) oraz łącznych kosztów osobowych (+18,8% rdr).

W II kw. 2023 r. opublikowano nową strategię rozwoju Grupy Kapitałowej GPW na lata 2023-2027. Strategia opiera się na trzech filarach wzrostu: obrót, dane i technologia oraz nowe modele biznesowe. W perspektywie lat 2023-2027 GK GPW planuje osiągnąć średnioroczne przychody w wysokości 498 mln zł oraz średnioroczną EBITDA w wysokości 215 mln zł.

W sierpniu GPW wypłaciła akcjonariuszom dywidendę w wysokości 113,3 mln zł (2,70 zł na jedną akcję), co stanowiło 97,1% skonsolidowanego zysku netto GK GPW za rok 2022 r. przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Stopa dywidendy liczona według kursu zamknięcia z dnia odcięcia prawa do dywidendy wyniosła 6,7%.