Na wynik Grupy miały wpływ następujące zdarzenia:

  • wzrost dochodów z działalności operacyjnej o 2% w skali roku do 1,75 mld zł w porównaniu z 2016 r., w którym Bank rozliczył jednorazowy dochód w wysokości 80,6 mln zł z transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. Po wyłączeniu tej transakcji wynik z działalności operacyjnej poprawił się o 7% r/r;
  • spadek kosztów administracyjnych o ponad 7% r/r w wyniku realizowanych w ubiegłych latach inicjatyw oszczędnościowych oraz nowego programu optymalizacji;
  • spisanie marki „Polbank” w kwocie 114,0 mln zł;
  • wzrost odpisów z tytułu utraty wartości aktywów 301,8 mln zł (+71,3% r/r), na co złożyły się wyższe odpisy w linii bankowości detalicznej oraz odpisy na projekty związane z finansowaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE);
  • podatek od instytucji finansowych w wysokości 132,5 mln zł (niższy o 10,9% r/r).

Czytaj także: Zapłać zegarkiem. Garmin Pay już w Polsce

Lepszy wynik odsetkowy oraz prowizji i opłat

Do wyższych przychodów w głównej mierze przyczynił się lepszy o 8,4% r/r wynik odsetkowy, który sięgnął kwoty 1,10 mld zł. Osiągnięcie takiego wzrostu było możliwe za sprawą poprawy rentowności depozytów, m.in.  na skutek zmiany ich struktury. Jednocześnie wynik z tytułu prowizji i opłat pozostał praktycznie na poziomie z 2016 r., osiągając 586,7 mln zł (-0,2% r/r). Zwrot z kapitału wzrósł na koniec 2017 r. do 1,2% (z 0,0% w 2016 r.), a marża odsetkowa netto do 2,2% (z 1,9%).

Aktywa Grupy na koniec 2017 r. wyniosły 48,97 mld zł i były o 8,0% niższe niż rok wcześniej. Spadek był głównie spowodowany niższym saldem aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu w efekcie zarządzania nadpłynnością Banku, jak również obniżeniem się wartości walutowych kredytów hipotecznych wynikającym z umocnienia się złotego do innych walut.

W efekcie, pomimo wzrostu portfela kredytów gotówkowych o 15% r/r oraz kredytów dla przedsiębiorstw o 6% r/r, wolumen kredytów udzielonych klientom obniżył się o 4,3% r/r do poziomu 32,4 mld zł. Wartość zobowiązań wobec klientów zmniejszyła się o 5,5% r/r do 34,3 mld zł. Wskaźnik kredyty/depozyty utrzymał się na poziomie 94,4% (wobec 93,2% na koniec 2016 r.).

Wartość kapitałów Grupy na koniec 2017 r. nieznacznie wzrosła w stosunku do końca poprzedniego roku (o 1,8%) do poziomu 6,48 mld zł. Łączny współczynnik kapitałowy zwiększył się z 16,70% na koniec 2016 r. do 17,24% w ujęciu skonsolidowanym i do 17,25% w ujęciu jednostkowym na koniec 2017 r. Na poziomie jednostkowym Raiffeisen Bank Polska osiągnął 79,0 mln zł zysku netto (spadek o 51,5% r/r wobec 2016 r., gdy Bank odnotował nadzwyczajny zysk ze sprzedaży spółki Raiffeisen-Leasing) i 169,6 mln zł zysku brutto (-40,9% r/r).

Czytaj także: 6 tysięcy przedsiębiorców w Programie Polska Bezgotówkowa

Ewolucja cyfrowa Raiffeisen Polbanku

Jednym z najważniejszych ubiegłorocznych wydarzeń w działalności Grupy Raiffeisen Bank Polska było rozpoczęcie w kwietniu programu ewolucji cyfrowej, którego celem jest przeprowadzenie digitalizacji Banku i zwiększenie satysfakcji klientów, a także poprawa pozycji konkurencyjnej w przestrzeni cyfrowej poprzez zwiększenie dostępności produktów i usług w ramach bankowości elektronicznej dla wszystkich kategorii klientów, dalsza automatyzacja procesów back-office oraz rozwój nowoczesnych narzędzi wspierających personel sprzedażowy.

Spośród około 60 projektów planowanych w ramach programu 37 uruchomiono już w 2017 r. W linii detalicznej transformacja koncentruje się m.in. na cyfryzacji procesów sprzedażowych i posprzedażowych oraz cyfrowych doświadczeniach klienta. W bankowości korporacyjnej oraz rynków kapitałowych program obejmuje m.in.: zmiany w procesach kredytowych, nową bankowość internetową i mobilną, rozwój platformy wymiany walut R-Dealer. Prowadzone są także projekty dotyczące automatyzacji i robotyzacji procesów operacyjnych czy rozbudowy systemów analizy danych Big Data.

Kontynuacja realizacji strategii w segmencie bankowości detalicznej przyniosła otwarcie 125 tys. Wymarzonych Kont Osobistych, sztandarowego produktu dla klientów indywidualnych, z czego 111 tys. wśród nowych klientów. W rezultacie na koniec 2017 r. bank prowadził 445 tys. takich rachunków, przy wzroście łącznej liczby kont osobistych o prawie 9% do poziomu 826 tys. Na koniec roku liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła o 7% do niemal 800 tys.

Czytaj także: BLIK już dostępny dla klientów Raiffeisen Polbank

W 2017 r., zgodnie z zobowiązaniem Raiffeisen Bank International, dotyczącym wprowadzenia akcji Raiffeisen Bank Polska do obrotu na GPW w Warszawie, Bank prowadził przygotowania do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji. Uprawnionymi do wzięcia udziału w ofercie byli wyłącznie inwestorzy instytucjonalni. RBI podjął decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty z powodu niezadowalającego poziomu zainteresowania, który spełniałby warunki określone w zobowiązaniu RBI wobec KNF. W komunikacie 1 sierpnia KNF poinformowała, że RBI powinien wprowadzić akcje Banku do obrotu na GPW z zapewnieniem ich faktycznej płynności na poziomie 15% lub wyższym nie później niż do 15 maja 2018 r. RBI poinformował, że alternatywnie rozważa realizację zobowiązania wobec KNF przez zbycie wydzielonej części Banku (bez portfela walutowego) na rzecz banku notowanego na GPW.

O zyskach pozostałych banków w 2017 roku można przeczytać tutaj:

Czytaj także: Ponad 3 miliardy złotych zysku PKO Banku Polskiego

Czytaj także: Rekordowe zyski i prawie milion użytkowników bankowości mobilnej Pekao

Czytaj także: ING Bank Śląski osiągnął rekordowe zyski

Czytaj także: Zysk BZ WBK w 2017 roku wyniósł 2,2 mld zł

Czytaj także: Grupa Idea Bank zarobiła 231 mln zł w 2017 roku