27 lutego 2019, 08:00:Big Data Technology Warsaw Summit 2019 - Hotel Mariott, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Mniejszy popyt na kredyty w 2019 roku – prognoza Barometru Consumer Finance

Kasa

Barometr Consumer Finance zanotował spadek w IV kwartale 2018 roku po prawie trzech latach utrzymywania się powyżej wartości referencyjnej 50 punktów. Według ekspertów KPF i IRG SGH może to zapowiadać spadek koniunktury na rynku kredytowym w przyszłym roku.

Wartość Barometru Consumer Finance zmalała prawie o  osiem punktów procentowych, osiągając poziom 48,9 punktu. To mniej niż w poprzednim kwartale, w którym również odnotowano tendencję spadkową. Jak sądzą specjaliści od rynków finansowych, na razie trudno jednoznacznie ocenić, czy bieżące załamanie wskazań barometru będzie się utrzymywać.

Wahania nastrojów na rynku kredytowym

Powiększ

Wyniki-Barometru-w-październiku-2018-r

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców

W największym stopniu na spadek wartości barometru w bieżącym kwartale wpływa zmniejszenie popytu na zakupy wszystkich grup dóbr oraz skłonności do ich finansowania z kredytu. Chętniej zaciągano jedynie kredyty na zakup domu/mieszkania lub samochodu, choć w przypadku aut – po dużym spadku w poprzednim kwartale.

– Gdyby aktualna wartość Barometru, na poziomie poniżej 50 punktów, utrzymała się również w kolejnej edycji badania, mogłoby to wskazywać na wyraźne osłabianie się koniunktury na rynku kredytowym w przyszłym roku – wyjaśnia prof. Elżbieta Adamowicz, dyrektorka Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

Aktualne dane z sektora finansowego wskazują bowiem na wciąż wysoką dynamikę kredytu konsumpcyjnego, który utrzymuje się na poziomie ok. 8,5% PKB. Ta relacja jest stabilna od dłuższego okresu.

Długofalowe przyczyny spowolnienia

Oddziaływanie czynników demograficznych systematycznie, już od 2007 roku, przekłada się na pogorszenie wskazań barometru, co jest obserwowane także w bieżącym kwartale. Negatywny wpływ miało też nieznaczne zwiększenie wykluczenia z rynku finansowego. Jeśli chodzi o oceny gospodarstw w zakresie własnej sytuacji finansowej oraz sytuacji w całej gospodarce, to utrzymały się one na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału (jednak po zanotowanym wówczas dużym spadku). Wzrosły natomiast obawy przed bezrobociem. W sumie komponent niepewności związany z otoczeniem makroekonomicznym i własną sytuacją finansową uległ pogorszeniu.

Metodologia badania

Barometr Rynku Consumer Finance, określany w cokwartalnym badaniu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, skonstruowany jest w taki sposób, że wartości poniżej poziomu 50 punktów wskazują na stagnację czy ujemną dynamikę, podczas gdy wyższe wartości reprezentują spodziewaną dodatnią dynamikę kredytu konsumpcyjnego w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Podstawą konstrukcji Barometru Rynku Consumer Finance jest sytuacja w czterech obszarach oddziałujących na rynek kredytów i pożyczek konsumenckich. Obszary te uwzględniają wpływ czynników demograficznych na rynek, popyt na zakupy dóbr trwałych i skłonność do ich finansowania z kredytu, niepewność związaną z sytuacją otoczeniem gospodarczym i własną sytuacją finansową oraz wykluczenie z rynku kredytowego. W bieżącym kwartale zmniejszeniu uległy wszystkie składowe barometru.