Wartość Barometru Consumer Finance zmalała prawie o  osiem punktów procentowych, osiągając poziom 48,9 punktu. To mniej niż w poprzednim kwartale, w którym również odnotowano tendencję spadkową. Jak sądzą specjaliści od rynków finansowych, na razie trudno jednoznacznie ocenić, czy bieżące załamanie wskazań barometru będzie się utrzymywać.

Wahania nastrojów na rynku kredytowym

W największym stopniu na spadek wartości barometru w bieżącym kwartale wpływa zmniejszenie popytu na zakupy wszystkich grup dóbr oraz skłonności do ich finansowania z kredytu. Chętniej zaciągano jedynie kredyty na zakup domu/mieszkania lub samochodu, choć w przypadku aut – po dużym spadku w poprzednim kwartale.

– Gdyby aktualna wartość Barometru, na poziomie poniżej 50 punktów, utrzymała się również w kolejnej edycji badania, mogłoby to wskazywać na wyraźne osłabianie się koniunktury na rynku kredytowym w przyszłym roku – wyjaśnia prof. Elżbieta Adamowicz, dyrektorka Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

Aktualne dane z sektora finansowego wskazują bowiem na wciąż wysoką dynamikę kredytu konsumpcyjnego, który utrzymuje się na poziomie ok. 8,5% PKB. Ta relacja jest stabilna od dłuższego okresu.

Długofalowe przyczyny spowolnienia

Oddziaływanie czynników demograficznych systematycznie, już od 2007 roku, przekłada się na pogorszenie wskazań barometru, co jest obserwowane także w bieżącym kwartale. Negatywny wpływ miało też nieznaczne zwiększenie wykluczenia z rynku finansowego. Jeśli chodzi o oceny gospodarstw w zakresie własnej sytuacji finansowej oraz sytuacji w całej gospodarce, to utrzymały się one na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału (jednak po zanotowanym wówczas dużym spadku). Wzrosły natomiast obawy przed bezrobociem. W sumie komponent niepewności związany z otoczeniem makroekonomicznym i własną sytuacją finansową uległ pogorszeniu.

Metodologia badania

Barometr Rynku Consumer Finance, określany w cokwartalnym badaniu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, skonstruowany jest w taki sposób, że wartości poniżej poziomu 50 punktów wskazują na stagnację czy ujemną dynamikę, podczas gdy wyższe wartości reprezentują spodziewaną dodatnią dynamikę kredytu konsumpcyjnego w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Podstawą konstrukcji Barometru Rynku Consumer Finance jest sytuacja w czterech obszarach oddziałujących na rynek kredytów i pożyczek konsumenckich. Obszary te uwzględniają wpływ czynników demograficznych na rynek, popyt na zakupy dóbr trwałych i skłonność do ich finansowania z kredytu, niepewność związaną z sytuacją otoczeniem gospodarczym i własną sytuacją finansową oraz wykluczenie z rynku kredytowego. W bieżącym kwartale zmniejszeniu uległy wszystkie składowe barometru.