Zdecydowana większość firm świadczących usługi finansowe korzysta już z jakiejś formy chmury publicznej. 83% badanych przedsiębiorstw deklaruje, że wdraża technologię chmurową jako część swojej podstawowej infrastruktury obliczeniowej.

Najpopularniejszym rodzajem architektury jest chmura hybrydowa, która łączy wykorzystanie chmury prywatnej i publicznej (38%), następnie single cloud (28%), w której wykorzystujemy usługi jednego, preferowanego dostawcy chmury oraz multicloud (17%), w którym z kolei łączymy usługi chmurowe pochodzące od różnych dostawców. Warto podkreślić, że spośród firm niekorzystających jeszcze ze środowisk multicloud, 88% stwierdziło, że rozważa przyjęcie tej strategii w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

USA i Kanada na pole position

W adopcji chmury w sektorze usług finansowych przodują instytucje z Ameryki Północnej. Spośród firm świadczących usługi finansowe, wdrażających strategie chmurowe, najwyższy poziom adopcji chmury obliczeniowej w badanych regionach odnotowano w Ameryce Północnej, przy czym prym wiodą firmy w Stanach Zjednoczonych (54%) i Kanadzie (52%). Najniższy poziom przyjęcia chmury odnotowano w Japonii (42%).

Z kolei w Polsce, według najnowszej analizy GUS “Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r.”, poziom adopcji chmury w przedsiębiorstwach prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową wynosił w 2020 roku jeszcze mniej – tylko 36,6%.

Firmy świadczące usługi finansowe korzystają z chmury w coraz bardziej zaawansowanym stopniu, co doprowadzi do migracji do usług chmurowych podstawowych funkcji i systemów tych instytucji. Wiele firm z branży finansowej przeniosło znaczącą liczbę obciążeń obliczeniowych do chmury, jednak nie jest to jeszcze pełna adopcja tej technologii w przypadku np. obciążeń zaplecza administracyjnego (back-office).

Tylko połowa (54%) firm finansowych wdrażających strategie multicloud w Stanach Zjednoczonych deklaruje, że ich obciążenia robocze są w pełni w chmurze. Bezpieczeństwo danych oraz IT (74%), sprawozdawczość regulacyjna (57%) oraz wykrywanie i zapobieganie oszustwom (57%) należą do najbardziej rozpowszechnionych obciążeń obsługiwanych przez chmurę. Najniżej w rankingu uplasowały się: podstawowa działalność ubezpieczeniowa (40%) oraz uzgadnianie danych (48%).

Chmura pomaga w działaniach compliance

Respondenci bardzo pozytywnie oceniają potencjał chmury w zakresie wspierania operacji biznesowych i zgodności z regulacjami (compliance). Prawie wszyscy respondenci (>88%) zgodzili się ze stwierdzeniami, że adopcja chmury może:

  • pomóc dostosowywać się do zmieniających się zachowań i oczekiwań klientów,
  • zwiększyć odporność operacyjną,
  • wspierać tworzenie nowych, innowacyjnych produktów i usług,
  • poprawić możliwości instytucji finansowych w zakresie bezpieczeństwa danych,
  • lepiej połączyć silosową, starszą infrastrukturę oprogramowania w instytucjach finansowych.

Niektóre wyzwania regulacyjne, takie jak złożoność modeli zgodności w sektorze i fragmentaryzacja, stanowią przeszkody dla podmiotów finansowych w pełnej adopcji chmury. 88% respondentów pozytywnie oceniło obecne wysiłki regulacyjne dążące do zapewnienia jasnych wytycznych w zakresie wdrażania chmury. Wyniki pokazały jednak, że aby ułatwić adopcję, należy zrobić jeszcze więcej.

Większość respondentów (84%) zgadza się, że przeglądy regulacyjne i otrzymanie zgód trwa zbyt długo z powodu fragmentaryzacji zadań pomiędzy organami regulacyjnymi. Z kolei 78% przedstawicieli firm twierdzi, że niepewność regulacyjna dotycząca korzystania z chmury publicznej powstrzymuje ich przed pełną adopcją chmury, co przyniosłoby im  znaczące korzyści biznesowe. Ponadto jedna trzecia wszystkich respondentów korzystających z rozwiązań on-premise (38%) twierdzi, że konieczność dedykowania znacznych zasobów, aby przejść przez niezbędny proces akceptacji przez organy regulacyjne, jest powodem dla którego nie korzystają z usług w chmurze.

Rekomendacje dla regulatorów usług finansowych

Firmy świadczące usługi finansowe powinny nadal maksymalizować potencjał technologii chmury obliczeniowej poprzez migrację większej liczby podstawowych obciążeń do chmury. Powinny również aktywnie rozważać strategie multicloud i hybrydowe, które zwiększają niezawodność istniejącej infrastruktury IT i zmniejszają obawy związane z uzależnieniem od jednego dostawcy.

Badania wskazują również na kroki, które regulatorzy mogliby podjąć, aby zapewnić dodatkowe informacje i wskazówki, takie jak ujednolicenie wzorców przeglądów regulacyjnych, aby uniknąć fragmentaryzacji, opracowanie regulacyjnych „bezpiecznych przystani” (safe harbors) dla podmiotów przechodzących do chmury w oparciu o przestrzeganie przyjętych standardów i najlepszych praktyk; szkolenie personelu regulacyjnego w zakresie nowych technologii oraz zwiększenie wymagań dotyczących raportowania danych za pomocą chmury i powiązanych technologii.