W dniu 5 października 2020 r. Parlament Europejski zaakceptował projekt Rozporządzenia w sprawie europejskich dostawców usług crowdfundingowych (European Crowdfunding Service Providers – ECSP).

Pierwszy projekt Rozporządzenia został przedstawiony w marcu 2018 r. i był przedmiotem licznych dyskusji na poziomie zarówno instytucji publicznych, jak i przedstawicieli rynku crowdfundingowego.

Do najważniejszych propozycji należy zaliczyć:

  • wprowadzenie instytucji ECSP – czyli podmiotu świadczącego usługi łączenia inwestorów z podmiotami prowadzącymi zbiórki za pośrednictwem platformy crowdfundingowej (matching of business funding interests of investors and project owners through the use of a crowdfunding platform),
  • jednolite zasady określające prowadzenia zbiórek crowdfundingowych do kwoty 5 mln EUR (pierwotna propozycja 1 mln EUR) wyliczanej w 12 miesięcznym okresie. Limit ten dotyczy oferty zbywalnych papierów wartościowych i udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i uzyskanych pożyczek,
  • obowiązek wprowadzenia informacji dla inwestorów (Key Investment Information Sheet (KIIS) dotyczącej poszczególnych zbiórek crowdfundingowych lub portfela zbiórek w ramach platformy. Dokument ten powinien w szczególności zawierać jasne informacje związane z ryzykiem zaangażowania się w daną zbiórkę, a jego publikacja wyłącza obowiązek publikacji prospektu emisyjnego do kwoty 5 mln EUR,
  • wprowadzenie zezwolenia (authorisation) wydawanego dla prowadzenia działalności ECSP przez właściwe organy krajowe, które będzie mogło być na zasadzie transgranicznej (paszportowane) we wszystkich krajach członkowskich (wykorzystywane do świadczenia usług w ramach jednego krajowego zezwolenia), nadzór nad ECSP sprawować będą właściwe organy krajowe, których współpracę koordynować będzie Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA).
  • Rozporządzenie zacznie obowiązywać w terminie 12 miesięcy od jego publikacji w Dzienniku UE (Official Journal of the EU), bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich.

Szczegółowa analiza przepisów zostanie przedstawiona w najbliższym czasie.

Michał Sas, ekspert FinTech Poland
Tytuł i zajawka pochodzą od redakcji Fintek.pl