Genomtec zawarł z dziesięcioma akcjonariuszami spółki, w tym 5HT Fundacja Rodzinna, akcjonariuszami – założycielami spółki, m.in. Mironem Tokarskim i Panią Małgorzatą Małodobra-Mazur oraz inwestorem zagranicznym, umowę inwestycyjną na wyżej wspomnianą kwotę (powyżej 10 mln PLN), w której akcjonariusze zobowiązali się do udzielenia spółce finansowania poprzez objęcie nowo emitowanych akcji w cenie jednostkowej 10 PLN, bez istotnego dyskonta do ceny bieżącej akcji.

Genomtec pozyska 10 mln PLN od akcjonariuszy

Spółka zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenie, którego przedmiotem będzie uchwalenie emisji 1.066.684 szt. akcji skierowanej do akcjonariuszy, którzy zawarli ze spółką umowę inwestycyjną.

Po przeprowadzeniu emisji do spółki Genomtec wpłyną środki w wysokości ponad 10 mln PLN, które niemal w całości zostaną wykorzystane na inwestycję w dalszy rozwój projektu onkologicznego „OncoSNAAT”, na który Genomtec pozyskał dofinansowanie z PARP na kwotę ponad 21 mln PLN.

Projekt onkologiczny „OncoSNAAT” to opracowana przez Genomtec metoda, która wykorzystuje technologię SNAAT do diagnostyki nowotworów do zastosowania w punktu opieki pacjenta. W grudniu 2023 r. Genomtec podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę na dofinansowanie projektu onkologicznego. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 21,6 mln PLN, a całkowity budżet projektu wyniesie ok. 36,7 mln PLN. Realizacja rozpoczęła się w styczniu 2024 r. i potrwa do 2027 roku.

Celem rozwój projektu onkologicznego

Projekt onkologiczny „OncoSNAAT” Genomtec polega na opracowaniu technologii oraz automatycznego systemu do detekcji mutacji w obszarze onkologii klinicznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip oraz technikach izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych. Projektem objęte są trzy moduły: Prace B+R, Cyfryzacja oraz Internacjonalizacja.

W ramach prac B+R prowadzone będą prace laboratoryjne nad technologią detekcji mutacji w diagnostyce onkologicznej z wykorzystaniem kart mikroprzepływowych, w celu umożliwienia diagnostyki i zastosowania terapii molekularnie ukierunkowanej. W toku dalszych prac technologia będzie rozwijana z wykorzystaniem dedykowanego analizatora oraz przeprowadzone zostanie badanie kliniczne. W ramach modułu Cyfryzacji przeprowadzona zostanie inwestycja w narzędzia umożliwiające efektywniejszą realizację prac B+R. W ramach modułu Internacjonalizacja zaplanowane zostało uczestnictwo w szeregu zagranicznych imprez targowych oraz ochrona własności intelektualnej Genomtec S.A.

Genomtec to polska firma z branży MedTech. Siedziba spółki mieści się we Wrocławiu. Genomtec ma także odział w Wielkiej Brytanii, gdzie zlokalizowana jest część międzynarodowego zespołu badawczo – inżynieryjnego.