Projekt łączący działania optymalizacyjne i digitalizację banku zakłada, że nastąpi poprawa rentowności, a wskaźnik kosztów do dochodów osiągnie w 2019 r. poziom poniżej 55%. Planowane są m.in. oszczędności na kwotę 200 mln zł, na które składa się m.in. redukcja liczby oddziałów (o 60-70) oraz zmniejszenie zatrudnienia (o maksymalnie 950 etatów). Już na koniec czerwca liczba placówek spadła o 62 do 236. Trwają natomiast prace nad zwiększeniem efektywności działania pozostałych oddziałów, m.in. przez upowszechnianie modelu franczyzowego. W pierwszym półroczu zatrudnienie w banku zmalało o 318 etatów.

Czytaj także: Nowe formy komunikacji w Pekao24. Wideoczat i nie tylko

Wyniki Raiffeisen Polbank po I półroczu 2017

Prowadzone działania restrukturyzacyjne skutkowały w II kwartale jednorazowymi odpisami w koszty na kwotę 45,5 mln zł, co wpłynęło negatywnie na wyniki pierwszego półrocza. W okresie styczeń-czerwiec Grupa poniosła stratę netto na poziomie 29,7 mln zł wobec zysku w wysokości 81,5 mln zł rok wcześniej. Niemniej jednak w samym drugim kwartale br. Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 46,45 mln złotych. Na poziomie brutto Grupa zanotowała w pierwszym półroczu 942 tys. zł zysku (wobec 134,3 mln zł zysku rok wcześniej). Na ten wynik dodatkowo złożyły się m.in.: spisanie w I kw. marki Polbank w kwocie 114 mln zł, jak również podatek od instytucji finansowych, który w I półroczu sięgnął 69,3 mln zł.

Dochody z działalności operacyjnej wyniosły w I półroczu 847,1 mln zł, czyli były niższe o 4,9% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, gdy Bank zanotował jednorazowy dochód w wysokości 80,6 mln zł z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. Po wyłączeniu tej transakcji dochody z działalności operacyjnej wzrosły o 4,5% r/r, do czego w dużym stopniu przyczynił się wzrost wyniku odsetkowego o 12,4% r/r do 546,4 mln zł. Marża odsetkowa netto poprawiła się z 1,8% rok wcześniej do 2,1% na koniec czerwca 2017 r. Wynik z tytułu prowizji i opłat zmniejszył się o 1,6% r/r do 260,6 mln zł. Jednocześnie Grupa cały czas konsekwentnie ograniczała wydatki – koszty administracyjne spadły o 6,9% r/r pomimo zaksięgowania jednorazowo w I kwartale całej opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 78% (wobec 70,2% przed rokiem). Pomimo wzrostu odpisów na kredyty z utratą wartości, udział takich kredytów w portfelu spadł o 0,2 p.p. r/r do 7,7%.

– O wynikach pierwszego półrocza w dużym stopniu przesądziły zdarzenia jednorazowe, natomiast w bieżącej działalności notujemy stałą poprawę. Szybko przybywa klientów indywidualnych i firmowych, zwłaszcza w naszym flagowym segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejny kwartał znacząco obniżyliśmy koszty działania, m.in. redukując koszty pracownicze, jak również wprowadzając dalsze oszczędności w wydatkach na funkcjonowanie organizacji. Ogłoszony na początku drugiego kwartału trzyletni program restrukturyzacyjny ma przynieść efekty zarówno po stronie kosztowej jak i przychodowej, przygotowując równocześnie organizację na wyzwania związane z wszechobecną cyfryzacją. Jego wdrażanie przebiega bardzo sprawnie, na co wskazuje przeprowadzona w ciągu zaledwie miesiąca optymalizacja sieci oddziałów, przy czym pomimo zamknięcia ponad 60 z nich utrzymujemy jej szeroki zasięg, by być zawsze blisko klientów – powiedział Piotr Czarnecki, prezes zarządu Raiffeisen Polbanku.

Aktywa Grupy na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły 49,8 mld zł i były niższe o 6,4% w stosunku do końca 2016 r. Wynikało to z ograniczenia nadpłynności Grupy i zmniejszenia stanu depozytów klientów o 7,1% do 33,7 mld zł, podczas gdy portfel kredytowy pozostał praktycznie na niezmienionym poziomie 33,5 mld zł (spadek o 1,1% głównie za sprawą różnic kursowych wynikających z umocnienia złotego).

Łączny współczynnik kapitałowy zanotował wzrost o 0,93 p.p. do 17,62%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 wzrost o 0,98 p.p. do 17,03% w stosunku do końca 2016 r., co oznacza, że Grupa spełniała zarówno wymogi regulacyjne, jak i wymogi wynikające z rekomendacji nadzorczych.

19 czerwca Bank ogłosił zamiar przeprowadzenia publicznej oferty akcji i wprowadzenia ich do obrotu na warszawskiej giełdzie w związku z zobowiązaniem inwestorskim swojego właściciela – Raiffeisen Bank International. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny 28 czerwca. 6 lipca, po konsultacji z globalnymi koordynatorami oferty, RBI podjął decyzję o zawieszeniu oferty z powodu niezadowalającego poziomu zainteresowania, który spełniałby warunki określone we wspomnianym zobowiązaniu wobec KNF.

Decyzja o zawieszeniu oferty została podjęta bez jednoczesnego wskazania nowych terminów. KNF, w wyniku rozmów z RBI, podjęła 1 sierpnia decyzję o wyznaczeniu nowego terminu przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej banku i poinformowała, że RBI powinien wprowadzić akcje banku do obrotu na GPW z zapewnieniem ich faktycznej płynności na poziomie 15% lub wyższym nie później niż do 15 maja 2018 r.

Czytaj także: Nowe terminale dla przedsiębiorców od eService

Rośnie liczba klientów

W I półroczu 2017 r. klienci otworzyli 64 tys. Wymarzonych Kont Osobistych (WKO), dzięki czemu bank prowadzi już 409 tys. takich rachunków. Jednocześnie nastąpiła poprawa struktury produktów depozytowych (przyrost sald na rachunkach kosztem lokat terminowych), jak i marże realizowane na tych produktach. Trwała też konwersja produktów depozytowych w średnio- i długoterminowe produkty inwestycyjne, gdzie bank realizuje wyższą dochodowość.

Jeśli chodzi o produkty kredytowe to utrzymana została wysoka dynamika sprzedaży, także poprzez wdrożenie nowej oferty kredytów o niskiej wartości w szybkim procesie kredytowym. Na koniec I półrocza liczba aktywnych klientów bankowości detalicznej wzrosła o 7,5% r/r do 769 tys. Posiadacze WKO otwartych w ostatnim czasie chętnie korzystają z kanałów elektronicznych – 70% aktywowało system bankowości internetowej, 49% posiada aktywny dostęp do bankowości mobilnej, a 83% otrzymuje wyciągi z konta drogą elektroniczną.

W bankowości korporacyjnej baza klientów wzrosła o 3,2% r/r do poziomu 14,7 tys., przy czym w segmencie MSP wzrost wyniósł aż 8,8%. Wolumen kredytów im udzielonych zwiększył się zaś o 9,5% r/r w porównaniu do końca 2016 r. W faktoringu bank utrzymał trzecią pozycję na rynku z 10% udziałem w obrotach wg danych Polskiego Związku Faktorów. W tym obszarze również dynamicznie pozyskiwał klientów wśród małych i średnich firm (wzrost nowo pozyskanych klientów o 38%). Raiffeisen Polbank jest od lat najczęściej wybieranym przez polskie przedsiębiorstwa dostawcą rozwiązań faktoringowych – korzysta z nich 22% klientów faktoringowych w kraju.

W II kwartale 2017 r. Raiffeisen TFI otrzymało od KNF zezwolenie na wykonywanie działalności i podpisało z ALTUS TFI umowę o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym Raiffeisen SFIO Parasolowy oraz FWR Selektywny FIZ. Z kolei Dom Maklerski Raiffeisen Brokers kontynuował sprzedaż produktów strukturyzowanych RCB, wiodącego emitenta certyfikatów strukturyzowanych notowanych na warszawskiej giełdzie. Wartość sprzedaży tych instrumentów wyniosła 148 mln zł. Liczba prowadzonych rachunków inwestycyjnych wzrosła w stosunku do grudnia 2016 r. o 7% i na koniec czerwca 2017 r. wyniosła blisko 16 tys. Aktywa domu maklerskiego wzrosły o 15% do 955 mln zł.