Ponad 60% prezesów firm z Polski oraz innych krajów zauważa zapotrzebowanie na zwiększoną sprawozdawczość i przejrzystość w kwestiach dotyczących ESG. Największe źródło presji na uwzględnianie obszaru ESG dostrzegają ze strony inwestorów instytucjonalnych – na co w Polsce wskazało 67% ankietowanych dyrektorów generalnych.

Zaledwie co piąty respondent za kluczowe uznał oczekiwania regulatora. Jednocześnie prezesi deklarują, że minimum sprawozdawcze określone prawem jest niewystarczające – dostrzegają oni konieczność bardziej ambitnego podejścia do raportowania ESG. Tym bardziej, że 72% badanych reprezentantów firm w Polsce spodziewa się wzrostu skrupulatności, z jaką raportowane przez nich kwestie ESG będą analizowane przez wszystkich interesariuszy.

Kwestie ESG coraz ważniejsze dla firm w Polsce

Z badania KPMG wynika, że firmy zdają sobie sprawę, że zaangażowanie się w strategię ESG będzie pozytywnie wpływało na rozwój organizacji. 68% osób zarządzających największymi firmami w Polsce uważa, że realizacja strategii i zobowiązań w zakresie ESG jest jednym z czynników, który będzie w istotny sposób wpływał na firmę w ciągu najbliższych trzech lat.

Jednocześnie blisko połowa dyrektorów generalnych z Polski uważa, że w perspektywie trzech lat proaktywne podejście do zagadnień społecznych (np. godnych płac, poszanowania praw człowieka) będzie kluczowym czynnikiem przyspieszającym strategię rozwoju ESG (34% odpowiedzi globalnie).

– Prezesi największych firm deklarują, że osobista uczciwość oraz zaangażowanie w ważne kwestie pod względem społecznym, politycznym czy ekologicznym jest integralną częścią prowadzenia organizacji. Ponad trzy czwarte dyrektorów generalnych z Polski biorących udział w badaniu KPMG 2022 CEO Outlook uważa, że główne globalne wyzwania ESG, takie jak nierówności dochodowe i zmiany klimatyczne, stanowią zagrożenie dla długoterminowego wzrostu i wartości ich organizacji Zdając sobie sprawę z wagi realizacji celów ESG prezesi planują inwestycje w programy z tym związane. 40% dyrektorów generalnych z Polski deklaruje przeznaczyć na te inwestycje między 6 a 10% swoich przychodów – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner, Lider Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, Lider ESG w KPMG w Polsce.

Niespełnienie oczekiwań interesariuszy w kwestii ESG może przynieść negatywne konsekwencje

Zmieniają się kluczowe wyzwania związane z komunikowaniem interesariuszom wyników związanych z obszarem ESG. Dyrektorzy generalni z Polski najczęściej wskazywali na trudności w artykułowaniu odpowiedniego opisu działań z zakresu ESG (40%).

Zmniejsza się problem związany z zaspokojeniem potrzeb inwestorów i innych interesariuszy – w zeszłym roku w Polsce ten obszar wymieniło aż 44% badanych, podczas gdy w tym roku tylko 12%. Pojawiło się natomiast nowe wyzwanie, jakim jest tzw. greenwashing, który zwiększa sceptycyzm interesariuszy – na co wskazało 20% prezesów z Polski. Wśród najważniejszych czynników wpływających na realizację strategii ESG w ciągu najbliższych trzech lat prezesi z Polski wymieniają identyfikację i pomiar uzgodnionych wskaźników (36%) oraz często zmieniające się regulacje (28%).

– Niespełnienie oczekiwań interesariuszy w kwestii ESG może mieć negatywne konsekwencje. Prezesi z Polski wśród negatywnych konsekwencji takiej sytuacji wskazują przede wszystkim na wyższe koszty finansowania i trudności z jego pozyskaniem, utratę przewagi konkurencyjnej oraz brak zaangażowania pracowników. Rosnącą świadomość nt. znaczenia ESG w strategiach organizacji widać również w podejściu do współpracy z zewnętrznymi podmiotami weryfikującymi spełnianie wymogów ESG. 84% polskich prezesów stwierdziło, że taka współpraca obecnie jest niezbędna – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner, Lider Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, Lider ESG w KPMG w Polsce.