Z pewnością rok 2023 jest historyczny dla branży faktoringowej, ponieważ pierwszy raz zanotowano wprawdzie niewielki, bo zaledwie 2-procentowy, ale jednak spadek obrotów firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów. Pamiętać w tym miejscu należy, że rok 2022, do którego się porównujemy był rekordowy, a w jego trakcie zanotowano wzrost obrotów aż o 27 proc. Poprawa wyniku zeszłorocznego była w związku z tym sporym wyzwaniem.

Wyniki sektora faktoringowego w minionym roku

Słabszy rezultat zanotowany w minionym roku wynika również ze spowolnienia w polskiej gospodarce. Według wstępnych szacunków wzrost PKB tylko symbolicznie przekroczył 0 proc. Potwierdzeniem, że to spowolnienie może stać za słabszymi wynikami firm zrzeszonych w PZF, może być chociażby fakt, że obroty faktorów spadły, mimo wzrostu o 6 proc. liczby podmiotów korzystających z usług faktoringowych w 2023 r. W związku z gorszą sytuacją w gospodarce, firmy korzystające z faktoringu zanotowały słabsze wyniki, więc i zafakturowane przez nie w 2023 r. kwoty były niższe.

Na wyniki firm zrzeszonych w PZF wpływ mógł mieć również rodzaj podmiotów korzystających z ich usług. Zauważmy, że obroty spadły mimo wciąż wysokiej, 11-procentowej inflacji. Stało się tak, ponieważ z faktoringu korzystają w dużym stopniu przedsiębiorstwa, które zanotowały spadki cen wytwarzanych produktów. Przykładem mogą być tu firmy produkujące stal.

Mocniej spadły obroty członków PZF w przypadku faktoringu międzynarodowego, bo aż o 11 proc. i to mimo lekkiego wzrostu w polskim eksporcie. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka. Pierwszą jest zwiększający się udział eksportu usług, których sprzedaż w mniejszym stopniu niż produktów odbywa się z wykorzystaniem faktoringu. Dodatkowo, w zeszłym roku doszło do umocnienia złotego, co również wpłynęło na wyniki eksporterów. Ciekawie na tym tle prezentuje się wzrost o 20 proc. obrotów w przypadku faktoringu odwrotnego, z którego korzystają głównie większe podmioty. Choć obecnie ma on przeważnie krajowy charakter, to warto pamiętać, że może być z powodzeniem wykorzystywany także przy imporcie.

Solidne wyniki osiągnięte w trudnym otoczeniu pokazują, że rynek faktoringowy jest już dojrzały i stabilny. Co jednak może czekać branżę w obecnym roku? Jeżeli polska gospodarka będzie się rozwijała zgodnie z prognozami, a kurs złotego pozostanie na obecnych poziomach, to można pokusić się o odrobinę optymizmu i prognozować lekki wzrost obrotów firm faktoringowych w roku 2024.