Głównymi czynnikami, które utrudniają rozwój firm są zdaniem 63% respondentów 13. fali badania MSP Index wysokie koszty pracy w tym ubezpieczeń społecznych pracowników, a według ponad połowy (51%) ankietowanych niepewność związana z nowymi regulacjami prawno-podatkowymi.

– Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł i tym samym podwyższenie stawki minimalnej płacy na pewno jest odczuwalne przez firmy z sektora MŚP – komentuje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services.

– Istotną zmianą w prawie pracy jest również obowiązek prowadzenia rejestru godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Konsekwencje nieprowadzenia regularnego zestawienia mogą kosztować firmę od 1 tys. do 13 tys. – dodaje Jerzy Dąbrowski.

Czytaj także: Uber tylko z licencjonowanymi kierowcami? W tym kraju tak to właśnie wygląda

Wzrośnie liczba zwolnień?

Jak przedsiębiorcy redukują koszty generowane przez przedsiębiorstwo po podwyżce płacy minimalnej?

Głównym sposobem na zredukowanie kosztów generowanych przez przedsiębiorstwo jest – zdaniem uczestników badania – zmniejszenie zatrudnienia (41,9%), redukcja liczby pracowników (36,4%), wprowadzenie niższej marży oraz podwyższenie cen o wartość kosztów związanych z podwyżką płacy minimalnej.

– Polscy przedsiębiorcy jeszcze nie oswoili się ze zmianami w regulacjach prawnych – blisko co czwarty uczestnik badania Bibby MSP Index nie jest w stanie jednoznacznie określić, jakie działania powinien podjąć, aby złagodzić skutki zmian w prawie w swoim biznesie – dodaje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services.

Mimo podwyższenia minimalnej płacy przedsiębiorcy z optymizmem myślą o nadchodzących półroczu i nie planują dużych zmian kadrowych. Ponad 60% respondentów Bibby MSP Index uważa, że poziom zatrudnienia w ich firmie będzie taki sam, a prawie jedna piąta badanych jest przekonana o tym, że zatrudnienie wzrośnie. Zaledwie 12% firm z sektora MŚP uważa, że poziom zatrudnienia w ich firmach spadnie.

– Pomimo podwyższenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, polscy przedsiębiorcy niechętnie decydują się na redukcję etatów, co wskazuje na ogólną poprawę kondycji ekonomicznej w sektorze MŚP. Z naszego badania wynika, że ponad jedna piąta przedsiębiorców, uważa, że sytuacja finansowa w ich firmach w najbliższym czasie zmieni się na lepsze, a ponad połowa jest zdania, że ich nie ulegnie zmianie – dodaje Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services.

Kolejną regulacją prawną, która dotyczy zwłaszcza małych firm, jest obniżenie stawki podatku CIT
z 19% do 15% dla przedsiębiorstw zarabiających do 1,2 mln EUR rocznie. W 13. fali badania Bibby MSP Index zapytano przedsiębiorców z sektora MŚP, czy skorzystają na zmniejszeniu podatku CIT. Okazało się, że zaledwie 18% respondentów przysługuje jego obniżenie, wśród nich 60% wskazało, że wprowadzenie nowej stawki podatku pomaga im w finansowaniu bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Komentarz Łukasza Piechowiaka

Płaca minimalna wywołuje wiele kontrowersji, ale prawda jest taka, że każda ze stron ma trochę racji. Podstawowa funkcja minimalnego wynagrodzenia (które tak naprawdę jest wskaźnikiem) to ochrona części pracowników przed nadmiernym wyzyskiem. Chociaż w teorii mamy niską stopę bezrobocia, to wciąż są w Polsce regiony, gdzie pracodawców – na skutek dużej podaży pracy i niskiego popytu na nią – mogą swobodnie dyktować warunki. Płaca minimalna w tym aspekcie pełni charakter ochronny a jej systematyczne podwyższanie często jest jedyną szansą na podwyżki, często bez większej szkody na rentowności biznesu.

Płaca minimalna w pozostałych regionach jest elementem stymulowania wzrostu wynagrodzeń – stanowi minimalny benchmark. Ustalenie jej na rozsądnych poziomach, tzn. odrobinę poniżej rynkowych oczekiwań pracowników ma z reguły pozytywny charakter. Gorzej wygląda sprawa, gdy jej wysokość istotnie negatywnie wpływa na kalibrację modelu biznesowego danej firmy, która – zobowiązana jest np. kontraktami, do zachowania odpowiedniego poziomu cen swoich produktów i usług. W tym wypadku konieczne jest zachowanie rozwagi w kształtowaniu tempa wzrostu minimalnego wynagrodzenia – tak by dać przedsiębiorcom niezbędny czas na dostosowanie się do nowych warunków. Zwiększanie płacy minimalnej można traktować jako jeden ze sposobów do stymulowania wzrostu wynagrodzeń – w pewnych warunkach konieczny, o tyle należy pamiętać, że nie jest to jedyna dostępna metoda. Wydaje się słusznym założenie, że skuteczny dialog z  profesjonalnymi organizacjami związkowymi może przynieść lepsze rezultaty, dlatego warto zastanowić się nad większym wsparciem idei tworzenia wygodnej płaszczyzny do dialogu pomiędzy pracownikami a pracodawcami.