„Closing the disconnect in ESG data” to pierwsza publikacja z trzyczęściowej serii poświęconej likwidacji luki w danych ESG w usługach finansowych. Cały raport KPMG International jest dostępny do pobrania tutaj.

– Wiele czynników sprawia, że kwestie związane z ESG znajdują się w centrum działań instytucji finansowych – przede wszystkim należy wymienić zainteresowanie klientów produktami ESG, rosnącą potrzebę włączenia agendy ESG do strategii HR w celu przyciągnięcia talentów do firm oraz zapotrzebowanie ze strony inwestorów i udziałowców – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner w Dziale Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, Lider ESG w KPMG w Polsce.

– Popularność produktów ESG rośnie na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych na koniec 2020 roku aktywa z tytułu zrównoważonego inwestowania osiągnęły 17,1 bilionów dolarów, co stanowi wzrost o 42% w porównaniu z 2018 rokiem. Jednocześnie europejskie fundusze stosujące strategie ESG w zeszłym roku pobiły rekord osiągając wartość 1,4 biliona dolarów zarządzanych aktywów – dodaje Iwona Galbierz-Sztrauch.

Spójność i aktualność danych ESG

Wysokiej jakości dane z zakresu ESG (czynniki związane ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością oraz ładem korporacyjnym) mają kluczowe znaczenie dla instytucji finansowych na całym świecie. Jednak w wyniku braku standaryzacji danych oraz braku spójności w definicjach ESG, wiele organizacji z sektora usług finansowych stoi obecnie przed szerokim spektrum wyzwań, wśród których można wymienić przede wszystkim: zachowanie spójności, wiarygodności i aktualności ujawnianych danych ESG oraz trudności z ich porównaniem z uwagi na wiele sposobów ich prezentacji. Kwestie związane z ESG dają jednocześnie instytucjom finansowym nowe możliwości – w zakresie budowania wartości, tworzenia nowych produktów oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej.

Potrzeba dostępu do wysokiej jakości danych z zakresu ESG ma kluczowe znaczenie dla pomocy przedsiębiorstwom w osiągnięciu ich celów i ambicji w zakresie zrównoważonego biznesu. Czynniki ESG w coraz większym stopniu wpływają na decyzje podejmowane przez liderów branży finansowej – od codziennych wyborów operacyjnych po długoterminowe planowanie strategiczne. Firmy są obecnie oceniane nie tylko pod względem generowanych zysków, ale również na podstawie szerokiego zakresu kryteriów ESG. Organizacje muszą rozliczać się ze swoich postępów w tym zakresie przed szerokim gronem interesariuszy.

Brak jednolitej definicji ESG i standardów raportowania istotnym wyzwaniem dla instytucji finansowych

Zanim instytucje finansowe zaczną myśleć o definiowaniu i zaspokajaniu swoich potrzeb w zakresie danych, muszą zmierzyć się z problemem, który wynika z braku globalnie uzgodnionej definicji terminu ESG oraz braku ustandaryzowanych definicji i zakresu raportowania ESG. Termin ESG jest często używany w dość ogólnym znaczeniu i zamiennie z takimi określeniami jak np. zrównoważony rozwój. Dodatkowo nawet w samym ustawodawstwie brakuje standardowej terminologii.

– Obecnie najważniejszym pierwotnym źródłem danych ESG są przedsiębiorstwa i inne organizacje, które ujawniają samodzielnie zebrane informacje związane ze zrównoważonym rozwojem. Wobec braku globalnego porozumienia w sprawie zharmonizowanego ujawniania informacji, opracowano szeroki zakres standardów i ram, które są stosowane przez przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe na zasadzie dobrowolności (tylko w niektórych jurysdykcjach dany standard raportowania może być narzucony przepisami prawa) – mówi Andrzej Gałkowski, Partner w Dziale Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, Lider doradztwa dla sektora bankowego w KPMG w Polsce.

W wyniku braku standaryzacji danych oraz braku spójności w definicjach ESG, wiele organizacji z sektora usług finansowych staje przed szerokim spektrum wyzwań, wśród których należy wymienić m.in.:

  1. Niespójność i trudność porównywania danych ESG ujawnianych na zasadzie dobrowolności – wobec braku międzynarodowych i ustandaryzowanych obowiązków w zakresie ujawniania informacji ESG, firmy często mają swobodę w podejmowaniu decyzji o tym, czy raportować informacje niefinansowe. W przypadku ujawniania informacji, dobrowolnie lub nie, mają one do wyboru wiele standardów, co utrudnia porównywanie ich z innymi organizacjami.
  2. Zagrożenie wynikające ze współzależności danych ESG – słabości danych są potęgowane w trakcie tego procesu przekazywania ich od pierwotnego źródła finalnego odbiorcy. Podmioty zbierające i dostawcy danych polegają na ujawnionych przez siebie informacjach i interpretują te dane zgodnie z własnymi różnymi praktykami.
  3. Nieweryfikowalność i niespójność danych ESG gromadzonych przez dostawców – agregatorzy danych ESG spełniają użyteczną funkcję, jednak często nie są w stanie niezależnie weryfikować danych, a ich silniki analityczne mają różną strukturę. W rezultacie otrzymane wyniki mogą być ze sobą sprzeczne. Ze względu na brak standaryzacji firmom mogą zostać przypisane bardzo różne oceny ESG, a instytucje finansowe nie zawsze są w stanie ocenić dokładność tych ocen.
  4. Niekompletność danych ESG – jakość i liczba raportów ESG jest bardzo zróżnicowana w zależności od jurysdykcji, klasy aktywów i wielkości firmy. Na wielu rynkach jest bardzo mało dostępnych danych ESG, z którymi mogą pracować instytucje finansowe. Danych ESG brakuje m.in. w przypadku mniejszych przedsiębiorstw publicznych. Brakuje również szczegółowej informacji na temat wpływu czynników ESG na poziomie lokalnym.
  5. Nieaktualność danych ESG – praktycznie wszystkie dane ESG są retrospektywne, często znacznie, biorąc pod uwagę wydłużone ramy czasowe sprawozdawczości korporacyjnej. Każda ocena wyników ESG korporacji ocenia organizację na podstawie tego, gdzie była w danym momencie, a nie tego, gdzie znajduje się obecnie.

Jak sprostać licznym wyzwaniom związanym z danymi ESG?

Zlikwidowanie luk w danych ESG będzie prawdopodobnie wymagało znacznych inwestycji w nowe umiejętności i zasoby. Konieczne będzie pozyskanie nowych źródeł danych, nowych narzędzi i metodologii umożliwiających dostęp do tych zasobów i uzyskanie z nich użytecznych informacji, a także technologii umożliwiających przetwarzanie informacji na dużą skalę.

Sprostanie wyzwaniom, jakie stawiają dane ESG będzie wymagało nakładu pracy, ale wraz z tymi wyzwaniami pojawiają się również nowe szanse – m.in. w zakresie opracowywania nowych produktów i rozwiązań dla klientów, które nie tylko zapewniają wartość dodaną, ale umożliwiają utrzymanie przewagi konkurencyjnej i napędzanie zrównoważonego rozwoju.