Zasady rozpatrywania reklamacji konsumentów zmienią się w 2021r., głównie dzięki dwóm nowym regulacjom prawnym. Po pierwsze, przedsiębiorca będzie traktowany tak samo, jak konsument, po drugie, planowane jest przejęcie przez Prezesa UOKiK kompetencji Rzecznika Finansowego.

Warsztat ma na celu omówienie zmian, jakie zajdą w zakresie składania i rozpatrywania skarg. Eksperci przedstawią, jak nowe regulacje wpłyną na funkcjonowanie instytucji finansowych oraz na ich relacje z UOKiKiem. W ramach warsztatów Prelegenci podzielą się teoretyczną i praktyczną wiedzą w obszarze odrębnych procedur reklamacyjnych dla osób fizycznych i prawnych, obowiązków sprawozdawczych i raportowania.

Opowiedzą, jak chronić się przed reklamacjami. Zwrócą uwagę na aktualne trendy orzecznicze w zakresie nakładania kar pieniężnych oraz rekompensaty publicznej w postępowaniach konsumenckich. Poruszą temat relacji instytucji finansowych z UOKiK-iem po zmianach prawnych, a także wyjaśnią zasady arbitrażu, mediacji i innych polubownych form rozwiązania sporów na rynku finansowym. Uczestnictwo w wydarzeniu pozwoli zapoznać się z aktualnym i planowanym stanem prawnym oraz przybliży praktyczne rozwiązania problemów związanych z rozpatrywaniem skarg. Organizatorem Wydarzenia jest MMC Polska.

Główne zagadnienia:

  • Kompetencje organów administracji od 1 stycznia – nowelizacja ustawy o rozpatrywaniu reklamacji
  • Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego – przejęcie kompetencji Rzecznika Finansowego przez UOKiK
  • Możliwe kary finansowe za niewypełnianie obowiązków przez instytucje finansowe
  • Przedsiębiorca na prawach konsumenta od 1 stycznia 2021 r.
  • Rozpatrywanie sprawy przez UOKiK – niezbędne działania: udzielenie informacji lub wyjaśnień, udostępnienie akt oraz dokumentów
  • Najnowsze orzecznictwo SOKiK i Arbitra Bankowego w zakresie klauzul abuzywnych

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji finansowych. W szczególności dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

  • compliance i prawnych
  • reklamacji i obsługi klienta
  • likwidacji szkód

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia warsztatu, a także wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów w formie elektronicznej. Nasz cel to zadowolenie wszystkich, którzy wezmą udział w warsztacie, a także utrzymanie standardów merytorycznych i organizacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/zarzadzanie-reklamacjami-w-instytucjach-finansowych-wdrozenie-nowych-regulacji-prawnych-od-1-stycznia-2021r

grafika-safecongress