– Ograniczenie akcji kredytowej będzie związane ze wzrostem ryzyka finansowego i spodziewanymi przez banki stratami kredytowymi. Zagrożeniem ze strony klientów będą zaburzenia płynności finansowej większości podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych, a zatem ich zdolności do generowania przepływów pieniężnych oraz obsługi zobowiązań – wyjaśnia ZBP w komunikacie.

Jak walczyć z kryzysem kredytowym?

Ze zjawiskiem credit crunch polski sektor bankowy borykał się w II połowie 2008 r. W rezultacie kredytowanie gospodarstw domowych spadło wówczas o 25%, zaś kredytowanie przedsiębiorstw zmniejszyło się o 33%. Cała sytuacja zmniejszyła polski PKB o 1 punkt procentowy (ogółem PKB Polski zmniejszył się wówczas z 5,0% w 2008 r. do 1,7% w 2009 r.). Negatywne bodźce dotyczące możliwości kredytowania będą oddziaływać zarówno na banki i na przedsiębiorstwa.

Teraz proponowane przez ZBP działania obejmują między innymi modyfikację wymogów dotyczących udzielania kredytów, zwiększenie dostępności zabezpieczeń kredytowych po stronie przedsiębiorstw, wsparcie programu Zielony Ład i transformacji energetycznej Polski, zwolnienie z podatku bankowego kredytów udzielonych po 15/03/2020, czy przeznaczenie 50% pobranego podatku bankowego na zasilenie funduszu przymusowej restrukturyzacji w BFG.

Propozycje ZBP w związku ze zjawiskiem credit crunch

Związek Banków Polskich postuluje również utworzenie instytucji typu Asset Management Company, której celem byłoby udrożnienie zdolności banków do udzielania kredytów, zaangażowanie środków prywatnych dla restrukturyzacji portfeli kredytowych i długu przedsiębiorstw oraz zwiększenie skuteczności działań systemowych zw. z restrukturyzacją i likwidacją banków zagrożonych niewypłacalnością.

Pełny wykaz założeń dotyczących ryzyka nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu (credit crunch) można znaleźć w podlinkowanym materiale.

– Postulowane powyżej zmiany o charakterze systemowym wymagają poniesienia kosztów niewspółmiernie niższych od skutków credit crunch dla gospodarki, a udzielone w ten sposób wsparcie pozwoli na przynajmniej częściowe zminimalizowanie skutków kryzysu gospodarczego w tych obszarach, których funkcjonowanie jest uzależnione od regulacji wewnętrznych, a nie od sytuacji na rynkach światowych – czytamy w komunikacie ZBP.

/RT