Swoją ponad 30-letnią misję w ZBP kończy dotychczasowy prezes związku Krzysztof Pietraszkiewicz, który kierował organizacją jako prezes od 2003 r. (wcześniej jako dyrektor generalny). Współtworzył w sektorze bankowym takie instytucje jak m.in. Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Współinicjator powołania Fundacji Obrotu Bezgotówkowego (2017), a także szeregu innych inicjatyw. Zaangażowany w liczne projekty współpracy sektora bankowego ze środowiskiem naukowym.

Tadeusz Białek nowym prezesem ZBP

Tadeusz Białek dziękując ustępującemu prezesowi podkreślił, że podejmuje się kierowania związkiem w niezwykle trudnym okresie, a dodatkowo przejmuje zarządzanie organizacją, która w ostatnich 30 latach pozostawała jednym z najważniejszych podmiotów na rynku finansowo-bankowym.

Nowo wybrany prezes ZBP wskazał w czasie obrad walnego zgromadzenia, że aktualne uwarunkowania działania banków w Polsce wiążą się z licznymi wyzwaniami stojącymi przed sektorem bankowym. Do najważniejszych wyzwań zaliczył m.in.: proces reformy wskaźnika referencyjnego (wprowadzenie nowego wskaźnika WIRON, który zastąpi WIBOR), rozwiązanie problemu kredytów walutowych, aktualne trudności w finansowaniu rynku mieszkaniowego na skutek inflacji i wysokiego poziomu stóp procentowych, niewspółmiernie wysoki poziom obciążeń sektora bankowego i wprowadzenie licznych regulacji osłabiających zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki (np. ustawowe wakacje kredytowe).

Nowy Zarząd ZBP od 19 kwietnia br. będzie 4 osobowy a w jego składzie pozostawać będą:

Nowy prezes i zarząd Związku Banków Polskich

Tadeusz Białek – doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim i Studiów Doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Z sektorem bankowym związany od 2003 r. W latach 2010 – 2020 pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków Polskich. Od 2020 Wiceprezes Związku Banków Polskich. Przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych. Przewodniczący Komitetu Cyberbezpieczeństwa Banków Pełnił liczne funkcje w ramach reprezentacji sektora bankowego na poziomie krajowym i europejskim w ramach Europejskiej Federacji Bankowej (EBF). Brał udział w licznych pracach legislacyjnych dotyczących kluczowych regulacji w zakresie funkcjonowania sektora bankowego. Arbiter Sądu Polubownego przy KNF.

Agnieszka Wachnicka – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Bankowość. W latach 2015-2018 pełniła funkcję dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego. Wcześniej przez 12 lat pracowała w Ministerstwie Finansów, gdzie kierowała pracami legislacyjnymi nad regulacjami rynku finansowego, w szczególności bankowego. W latach 2013-2015 członek Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2018-2023 Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

Bartosz Kublik – z sektorem bankowym i spółdzielczością związany od 2003 r. Od 2009 r wiceprezes a następnie prezes zarządu banku spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Od 2014r. członek Rady Związku Banków Polskich (do dnia wyboru Przewodniczący Rady Związku) oraz przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych w ramach ZBP. Uczestnik procesów legislacyjnych tworzących podstawy nowej organizacji krajowych grup bankowości spółdzielczej. Autor licznych publikacji o tematyce ekonomicznej i bankowej.

Włodzimierz Kiciński – z sektorem bankowym związany od 1995 r.  Karierę zawodową rozpoczął jako dyrektor departamentu zagranicznego w Narodowym Banku Polskim i brał udział w negocjacjach Polski z Klubem Londyńskim i Klubem Paryskim w zakresie redukcji zadłużenia. W latach 2002-2011 pełnił funkcję prezesa zarządu Nordea Bank Polska. W tym czasie zasiadał również w organach kierowniczych ZBP. W 2012 r. objął stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych w KGHM Polska Miedź. Od 2017 r. pełni funkcję Wiceprezesa Związku.