Dochody Grupy mBanku w I kwartale br. zwiększyły się o 20,9% i wyniosły 1 380,6 mln zł. Zysk brutto wyniósł 559,6 mln zł i był o 35,9% wyższy w stosunku do wyniku IV kwartału 2017 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wyniósł 411,0 mln zł.

Co było głównymi czynnikami determinującymi wynik?

  • Wyższe dochody na poziomie 1 380,6 mln zł, głównie dzięki wyższemu wynikowi z tytułu opłat i prowizji i na działalności handlowej oraz wynikowi na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonej z mFinanse (spółki pośrednictwa finansowego z Grupy mBanku, która niezmiennie świadczy usługi w całej Polsce). Transakcja ta przyniosła 219,7 mln zł.
  • Spadek kosztów ryzyka do poziomu 121,8mln zł, czyli 57 punktów bazowych w porównaniu do 66 punktów bazowych kwartał wcześniej.
  • Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej dzięki zwiększenie bazy klientów indywidualnych do 5 421,2 tys. (+78,9 tys. klientów w porównaniu do końca 2017 roku) oraz wzrostowi liczby klientów korporacyjnych do poziomu 22 316 przedsiębiorstw (+268 klientów w porównaniu końca 2017 roku).
  • Wyższe koszty działalności (łącznie z amortyzacją) w porównaniu do poprzedniego kwartału na poziomie 601,0 mln zł, przy czym w I kwartale br. zaksięgowano roczną składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w wysokości 97,1 mln zł.
  • Nieznacznie wyższy podatek od pozycji bilansowych Grupy względem IV kwartału 2017 roku w wysokości 98,5 mln zł.

Ile wynosiła wartość kredytów i depozytów?

Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec marca 2018 roku wyniosła 85,7 mld zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 1,2 mld zł. Po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek wzrosła o 1,1%. Wartość depozytów klientów w I kwartale wzrosła o 3,1% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosła 94,3 mld zł, przy czym zobowiązania wobec klientów korporacyjnych nieznacznie się obniżyły (o 1,6% wobec stanu na koniec grudnia 2017 roku), podczas gdy zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły o 3,6%. Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy mBanku ukształtował się na poziomie 90,8%. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec marca 2018 roku wyniósł 20,9%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 był równy 17,9%.