Inflacja w Europie szaleje i zbiera swoje żniwo. Ledwo co polski rząd uruchomił tzw. „tarcze antyinflacyjne” to już mówi się o kolejnym podwyższeniu stóp procentowych. To wszystko powoduje, że banki muszą reagować. Stąd też kolejne zmiany np. w oprocentowaniach kont oszczędnościowych.

Wzrasta oprocentowanie lokat dla firm w Alior Banku

Posiadacze rachunku firmowego w Alior Banku, którzy zdeponują nowe środki, mogą liczyć na stałe oprocentowanie. Ich wysokość to teraz 2,5% w skali roku dla lokaty na 2 miesiące oraz 4% w skali roku dla lokaty na 5 miesięcy.

Kwota lokaty musi być więc niższa lub równa wysokości nowych środków. Do salda nowych środków nie wlicza się również środków przesłanych pomiędzy podmiotami z tej samej grupy kapitałowej z rachunków prowadzonych przez Alior Bank.

Lokaty oferowane są obecnie jedynie posiadaczom rachunku firmowego. Wyższe oprocentowanie jest dostępne wyłącznie dla klientów deponujących nowe środki. Muszą one także stanowić nadwyżkę łącznego salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach wg. stanu na 9 maja 2022 r.

W czasie trwania lokaty bank będzie naliczał odsetki według niższej stawki oprocentowania. Zostanie ono podniesione wraz z korektą odsetek do 10. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu zakończenia lub odnowienia lokaty, w przypadku spełnienia warunku nowych środków, gdy lokata nie zostanie zerwana przed terminem zapadalności, a średnie saldo wszystkich rachunków bieżących, pomocniczych i lokat terminowych (z wyłączeniem lokaty z podwyższonym oprocentowaniem) z okresu trwania lokaty nie będzie mniejsze niż 75 proc. salda według stanu na 9 maja 2022 r.

Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, oprocentowanie lokaty wyniesie 0,5% w skali roku dla lokaty na 2 miesiące oraz 0,8% w skali roku dla lokaty na 5 miesięcy. Skorygowane odsetki zostaną wypłacone jeden raz. Podwyższone oprocentowanie może dotyczyć tylko jednej lokaty należącej do klienta. W przypadku lokaty odnawiającej się na kolejne okresy podwyższone oprocentowanie obowiązuje w pierwszym okresie trwania lokaty.

Po odnowieniu, obowiązywać zacznie również niższa stawka oprocentowania. Jej wysokość wskazana będzie w Tabeli Oprocentowania dla Klientów Biznesowych. Obowiązywać ona będzie w dniu odnowienia lokaty. Depozyty i lokaty można zarówno założyć zdalnie, w oddziale banku, centrum bankowości korporacyjnej lub w placówce partnerskiej Alior Banku.