List został zatytułowany „Dear CEO” (można go przeczytać pod tym linkiem). Takie działanie ma pomóc w zwiększeniu dojrzałości sektora FinTech na Litwie i wzmocnieniu jego kultury compliance. To jeden z głównych celów Banku Litwy na okres 2021-2024.

Obecnie licencje Banku Litwy posiada 81 instytucji pieniądza elektronicznego i 52 instytucji płatniczych. W tym roku planowane jest przeprowadzenie kontroli w 70 z nich. Warto dodać, że ostatnio licencję instytucji płatniczej od Banku Litwy otrzymał polski fintech Autopay.

Bank Litwy apeluje o dojrzałość sektora FinTech

W liście do przedstawicieli sektora FinTech Bank Litwy zwraca uwagę na wymogi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML), kapitału własnego, kontroli wewnętrznej, ochrony funduszy klientów, badanie skarg użytkowników, technologii informacyjno-komunikacyjnej, zarządzania ryzykiem, raportowania, czy terminowego składania raportów.

Bank Litwy zaznacza, że większość fintechów zaczyna uruchamiać procedury kontroli wewnętrznej dopiero wtedy, gdy otrzymają powiadomienie o planowanej inspekcji ze strony organu nadzorczego. Firmy nie zawsze wywiązują się także z innych wymogów, które są na nie nakładane w związku z uzyskaną licencją. Problemem jest również nieterminowe składanie raportów wymaganych przez bank centralny.

Zdaniem Banku Litwy fintechy posiadające licencję w tym kraju powinny zatrudniać przynajmniej czterech pracowników wyższego szczebla. Chodzi tutaj o menadżera stale rezydującego na Litwie, dyrektora ds. compliance, eksperta w zakresie bezpieczeństwa oraz specjalistę w temacie AML (na to zagadnienie nadzorca kładzie duży nacisk). Co ważne obowiązki wskazanych wyżej pracowników powinny być od siebie odpowiednio rozdzielone, tak aby nie dochodziło do konfliktu interesów.

Na koniec litewski bank centralny zauważa, że rynek FinTech nie uczy się na błędach. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie zgodności z wymogami co do kapitału własnego. Bank Litwy oczekuje od firm istotnej zmiany w podejściu do tej sprawy. Kapitał własny powinien zostać powiększony o kwotę wystarczającą na pokrycie potencjalnych strat poniesionych w przyszłych okresach.