Jak wynika z analizy BIK, w okresie styczeń–lipiec 2022 r. liczba kredytów udzielonych mikrofirmom w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. spadła o (-11,2%), a w ujęciu wartościowym o (-6,0%). Przy czym w ujęciu ilościowym ujemna dynamika wystąpiła w przypadku wszystkich rodzajów kredytów, a najwyższa w przypadku kredytów inwestycyjnych (-31,2%).

Największe spadki dotyczą kredytów inwestycyjnych

W ujęciu liczbowym banki przyznały w lipcu br. o (-40,0%) mniej kredytów inwestycyjnych oraz o (-26,1%) kredytów w rachunku bieżącym niż rok wcześniej. W przypadku kredytów obrotowych dynamika również jest ujemna i wyniosła (-19,9%).

Spadła w porównaniu do lipca 2021 r. wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych o (-44,2%), kredytów obrotowych o (-21,0%) oraz wartość kredytów w rachunku bieżącym o (-6,1%).

Najwięcej kredytów przypada na firmy usługowe i handlowe

Na 9,9 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w lipcu br., 4,7 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,9%) i 2,3 tys. handlowe (23,2%). Łącznie więc ponad 71% udzielonych w lipcu 2022 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,573 mld zł, banki udzieliły 567 mln zł (36,0%) kredytów firmom z sektora usług oraz 459 mln zł (29,2%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w lipcu 2022 r. 65,2% łącznej wartości udzielonych kredytów mikrofirmom.

W lipcu 2022 r. najwyższy spadek r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania handlu (-28,1%) oraz produkcji (-25,0%). W ujęciu wartościowym w lipcu 2022 r. w porównaniu do lipca 2021 r. ujemna dynamika dotyczyła kredytów dla wszystkich sektorów. Najwyższa ujemna dynamika dotyczyła wartości udzielonych kredytów firmom produkcyjnym (-36,7%) oraz budowlanym (-22,5%).

Jakość portfeli kredytów mikroprzedsiebiorców

Lipcowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,72% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości w lipcu 2022 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,69%, kredyty w rachunku bieżącym 3,22%, oraz kredyty obrotowe 8,56%.

W okresie 12-miesięcznym polepszyły się odczyty Indeksu kredytów obrotowych (-0,24) i Indeksu kredytów w rachunku bieżącym (-0,20). Pogorszeniu uległ jednak Indeks kredytów inwestycyjnych (+0,12). Niestety w porównaniu od czerwca oraz kwietnia indeksy dla wszystkich produktów kredytowych pogorszyły się (wzrosły).