Najwięcej łączy posiadało przepływność w przedziale 2-10 Mb/s (ok. 36%). Największy wzrost udziału w stosunku do 2014 r., z 5,2% do 10,7%, miał miejsce w przypadku łączy o przepływności powyżej 100 Mb/s.

Średni miesięczny koszt…

Celem badania było określenie średniego miesięcznego kosztu ponoszonego przez klientów wybranych firm telekomunikacyjnych, według danych za sierpień 2016 r. Wskaźnik ten otrzymano poprzez zsumowanie opłat stałych i jednorazowych i podzielenie ich przez liczbę cykli rozliczeniowych (pod uwagę brano tylko oferty na czas określony).

Dla klientów indywidualnych koszt zawierał się w przedziale ok. 11-147 zł (zależnie od przepływności i czasu trwania umowy). Widoczna była tendencja, zgodnie z którą niższe opłaty pobierali operatorzy kablowi niż pozostali. W latach 2014-2016 nastąpił spadek kosztów we wszystkich kategoriach przepływności. Największy został odnotowany w kategorii 30-100 Mb/s.

Koszt dla klientów instytucjonalnych mieścił się z kolei w przedziale ok. 13-232 zł (także zależnie od przepływności i czasu trwania umowy). Odmiennie niż w przypadku klientów indywidualnych, koszty dostępu do Internetu u operatorów kablowych były wyższe niż u pozostałych. Ogólnie, w latach 2014-2016 nastąpił spadek cen we wszystkich przedziałach przepływności z wyjątkiem obejmującego zakres 2-10 Mb/s.

W odniesieniu do obu analizowanych grup klientów można zauważyć zmniejszenie dostępności ofert o najniższej przepływności i znaczne zwiększenie liczby ofert dotyczących przepływności powyżej 100 Mb/s.