Umieszczając AI w centrum swoich strategii, firmy mogą przeskoczyć konkurentów, którzy wcześniej byli na czele. Liderzy branży są świadomi potencjału sztucznej inteligencji, która może pomóc w bardziej efektywnym prowadzeniu działalności, a 65% dyrektorów generalnych stwierdziło, że ich organizacja musi teraz podjąć działania w zakresie GenAI, aby uniemożliwić konkurentom zdobycie strategicznej przewagi. Integracja GenAI jest więc szansą nr 1 dla firm w nadchodzącym roku.

Integracja GenAI priorytetem dla firm technologicznych w nadchodzącym roku

Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie szeroko pojętej oceny ryzyka związanego z AI i przetwarzaniem informacji jest konieczne na każdym etapie wprowadzania AI do organizacji.

Istnieje pilna potrzeba podjęcia działań w zakresie sztucznej inteligencji. Większość organizacji (90%) wciąż znajduje się na początkowym etapie dojrzałości AI. Organizacje w 2024 roku powinny wdrażać podstawowe zasady zarządzania ryzykiem i kontroli AI w celu wspierania bezpiecznych i etycznych wdrożeń AI, z uwzględnieniem przede wszystkim nadzoru AI przez człowieka. W dniu 9 grudnia 2023 roku Parlament Europejski i Rada UE zawarli porozumienie polityczne w sprawie pierwszej na świecie kompleksowej regulacji tzw. „AI Act”, kształtującej ramy przyszłej regulacji AI, która jeśli zostanie uchwalona i wejdzie w życie, obowiązywać będzie wszystkie kraje członkowskie UE.

Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie szeroko pojętej oceny ryzyka związanego z AI i przetwarzaniem informacji jest konieczne na każdym etapie wprowadzania AI do organizacji. Już dzisiaj systemy sztucznej inteligencji muszą uwzględniać regulacje z zakresu ochrony własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, przetwarzania danych w chmurze. W projektach wdrożeniowych sztucznej inteligencji niezbędne jest połączenie wiedzy i doświadczenia w zakresie prawa i technologii.

Tymczasem wyniki badania EY – Jak polskie firmy wdrażają AI – pokazują, że rodzime organizacje aktualnie najczęściej wprowadzają sztuczną inteligencję w zakresie obsługi klienta (50%) i sprzedaży (40%). W obszarze compliance / prawno-podatkowym ten odsetek wynosi 6%.  Jednocześnie wśród organizacji decydujących się na ten kroku czterech na pięć firm wdrożenie rozwiązań AI dla danej funkcji biznesowej zyskuje wysoki lub bardzo wysoki priorytet, co pozytywnie przekłada się na aspekty budżetowe. Aż 93% ankietowanych planuje zwiększyć wydatki na wspieranie tych zadań w ciągu najbliższych 18 miesięcy, z czego blisko połowa firm – w sposób znaczny.

Takie podejście nie może dziwić w kontekście aktualnych procesów legislacyjnych. W Unii Europejskiej wciąż trwają prace nad AI Act, który ustanawia zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Wskazuje również zakazane praktyki oraz przedstawia wymogi odnośnie do systemów AI wysokiego ryzyka w zakresie wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem, rejestracji logów, nadzoru człowieka czy dokładności, solidności i cyberbezpieczeństwa.

Zmian jest naprawdę dużo i dla wielu przedsiębiorstw będą one oznaczały rewolucję. Wzrośnie liczba wyzwań regulacyjnych dla przedsiębiorstw wdrażających AI. W projekcie Rozporządzenia AI zostały przewidziane bardzo wysokie maksymalne wymiary kar finansowych, sięgające nawet do 30 mln euro lub do 6% całkowitego rocznego światowego obrotu za poprzedni rok budżetowy.

Dodatkowo nieprzestrzeganie wymogów Rozporządzenia AI może wiązać się z dotkliwą stratą wizerunkową – należy się bowiem spodziewać, że nieetyczne decyzje podejmowane przez systemy sztucznej inteligencji odbiją się szerokim echem w mediach.

Transakcje i partnerstwa AI w 2024 r. mogą kształtować przyszły krajobraz branży

Niezależnie od kwestii regulacji i klasyfikacji systemów AI w oparciu o kryterium ryzyka, sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał. Organizacje powinny koncentrować się na przypadkach użycia AI o dużym wpływie i wysokiej wartości oraz możliwościach transformacji technologicznej.

Transakcje i partnerstwa w 2024 r. mogą kształtować przyszły krajobraz zastosowań tej technologii i pomóc firmom w uzyskiwaniu dostępu do własności intelektualnej i umiejętności potrzebnych do szybkiego opracowania nowych modeli biznesowych.

Sztuczna inteligencja wymaga również działań energetycznych

Zużycie energii przez centra danych ma wkrótce gwałtownie wzrosnąć, ze względu na ogromną moc obliczeniową wymaganą do uruchamiania systemów opartych o AI. Do 2027 r. sztuczna inteligencja może zużywać tyle energii elektrycznej ile kraj wielkości Holandii.

W efekcie efektywność energetyczna to kwestia priorytetowa. Firmy powinny reagować, współpracując z dostawcami sprzętu energetycznego w celu opracowania innowacyjnych sposobów zasilania centrów danych – pomagając obniżyć koszty zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.

Wdrożenie zaawansowanych technologii w celu zmniejszenia obecnego i przyszłego ryzyka cybernetycznego

W zakresie regulacji technologicznych rok 2023 upłynął także pod hasłem „DORA”. Rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego zostało opublikowane 27 grudnia 2022 r. i ma obowiązywać od 17 stycznia 2025 r. Szczególną uwagę powinny przyciągnąć wymogi dotyczące: odpowiedniego zarządzania danymi w tym stanowiącymi tajemnicę, zagadnienia TPRM i oceny dostawców ICT oraz zarządzanie bezpieczeństwem ICT.

Podsumowując, organizacje w 2024 będą musiały odpowiednio zaplanować zarówno zapewnianie zgodności z regulacjami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa, jak i zgodnością swoich rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji. Nie oznacza to oczywiście, że rozwiązania bazujące na nowych technologiach nie będą mogły być z sukcesem wdrażane ze względu na istniejące i projektowane regulacje. Konieczne będzie jednak zapewnienie zgodności z przepisami zarówno od strony technicznej jak i prawnej. Rok 2023 był czasem publikowania przez unijnego regulatora nowych reguł funkcjonowania na rynku, w zakresie nowych technologii. Rok 2024 będzie zaś czasem, na wypracowanie zgodności z tymi przepisami, tak aby jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz innowacje i dalszy rozwój organizacji.