Partner serwisu Visa dla biznesu

GPW – 28,5 mln zł zysku za I kwartał 2018 roku

Asia Stankiewicz
Asia Stankiewicz
#GPW
Opublikowano: 27 kwietnia 2018, 13:50 Aktualizacja: 12 maja 2019, 12:25

Zysk netto Grupy Kapitałowej GPW uplasował się na solidnym poziomie 28,5 mln zł w I kw. 2018 r. pomimo niesprzyjającej aktywności na rynku finansowym. Przychody ze sprzedaży wyniosły 85,9 mln zł w I kw. 2018 r. Zarząd GPW rekomenduje wypłatę dywidendy na poziomie 92,3 mln zł (2,20 zł na akcję).

90 mln złotych. Tyle GPW wyda na własną platformę transakcyjną

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w I kw. 2018 r. wypracowała 85,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i osiągnęła 28,5 mln zł zysku netto. Zysk EBITDA w tym okresie wyniósł 42,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży spadły o 5,6% wobec I kw. 2017 r. i o 6,8% wobec IV kw. 2017 r.

GPW wytycza nowe kierunku rozwoju

Spadek przychodów w ujęciu rocznym wynika z niższej aktywności inwestorów, natomiast kwartalnie jest efektem niższych wolumenów osiągniętych w pierwszych trzech miesiącach tego roku na rynku finansowym, zwłaszcza porównując wolumeny z rekordowym I kw. 2017 r. Niższe przychody kwartał do kwartału to także efekt spadku aktywności uczestników na rynkach finansowych i przede wszystkim towarowym wobec IV kw. 2017 r.

– Za kilka tygodni Zarząd GPW przedstawi aktualizację strategii na lata 2014-20, w której przedstawimy konkretne inicjatywy strategiczne zorientowane na poprawę pozycji konkurencyjnej i wzrost EBITDA. Nasze prace idą w parze z pracami nad rządową strategią rozwoju rynku kapitałowego, która pod lupę weźmie kwestie regulacyjne i instytucjonalne. Ten rok jest zatem kluczowy dla wytyczenia kierunków rozwoju naszego parkietu – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Jak kształtują się wyniki giełdy?

Koszty operacyjne w I kw. 2018 r. wzrosły o 4,0% w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem i spadły o 1,3% wobec poprzedniego kwartału 2017 r. do 48,4 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na poziomie 56,3% wobec 51,1% w I kw. 2017 r. oraz 53,1% w IV kw. 2017 r. W kosztach I kwartału 2018 r. ujęta jest rezerwa 9,0 mln zł z tytułu opłaty rocznej na rzecz KNF na poziomie Grupy Kapitałowej, wobec 11,4 mln zł w I kw. 2017 r. Na wzrost kosztów I kw. 2018 r. w ujęciu rocznym wpłynęły przede wszystkim wyższe koszty amortyzacji w związku z wdrożeniem dwóch nowych systemów TGE w 2017 r. oraz koszty osobowe łącznie w związku z wyższym zatrudnieniem i wyższymi rezerwami na nagrody roczne w 2018 r.

Zarząd GPW rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 92,3 mln zł, co wyniesie 2,20 zł na akcję i stanowi 63,3% skonsolidowanego zysku netto spółki GPW za rok obrotowy 2017 przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Rekomendacja jest zgodna z obowiązującą polityką dywidendową GPW.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za I kw. 2018 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w I kw. 2018 r. wyniósł 28,5 mln zł, więcej o 2,7% niż rok wcześniej i mniej o 27,7% niż w IV kw. 2017 r. Spadek zysku netto w ujęciu kwartalnym to efekt niższych przychodów z rynku finansowego o 10,9%, a także wyższych o 4,0% kosztów w I kw. 2018 r. Na wynik netto wpłynął także spadek o ponad połowę udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych w stosunku do ubiegłego roku – do 0,7 mln zł.

Przychody z rynku finansowego

W I kw. 2018 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 49,6 mln zł, co oznacza spadek względem poprzedniego roku o 10,9% oraz o 4,4% kwartał do kwartału. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 57,7% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW w porównaniu do 61,1% w I kw. 2017 r. i 56,3% w IV kw. 2017 r. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, emitentów i sprzedaży informacji.

Obsługa obrotu na rynku finansowym

W I kw. 2018 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 32,9 mln zł w porównaniu do 38,8 mln zł rok wcześniej. Jest to spadek o 15,3% rdr i 5,0% kdk. Na wynik największy wpływ miał spadek przychodów z obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi – o 17,6% rdr i 8,5% kdk do 24,9 mln zł. Z kolei w I kw. 2018 r., w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej, znaczący wzrost przychodów odnotowano na pozycji przychodów z tytułu obrotu instrumentami pochodnymi o 20,9% do 3,2 mln zł.

Obsługa emitentów

W I kw. 2018 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 5,9 mln zł w porównaniu do 6,3 mln zł zarówno w I kw. 2017 r., jak i IV kw. 2017 r. Przychody z tytułu opłat za notowania osiągnęły 5,1 mln zł w I kw. 2018 r. (-1,9% kdk i 2,2% rdr). Wyższa kapitalizacja spółek na koniec 2017 r. wobec osiągniętej rok wcześniej, będąca podstawą przy wyliczeniu opłat za notowanie, nie zrekompensowała spadku liczby spółek w ujęciu rocznym (482 vs. 487 spółek). Niższe aktywności na rynkach IPO i SPO w I kw. 2018 r. wobec I kw. i IV kw. 2017 r. przyczyniły się do spadku do 0,8 mln zł przychodów z tytułu wprowadzenia w I kw. 2018 r. wobec 1,2 mln zł w I kw. 2017 r. i 1,3 mln zł w IV kw. 2017 r.

Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji w I kw. 2018 r. osiągnęły poziom 10,8 mln zł, co oznacza wzrost o 3,1% rok do roku i jednocześnie spadek o 2,1% względem IV kw. 2017 r. Przychody z tej linii stanowiły 12,5% przychodów ze sprzedaży Grupy GPW.

Przychody z rynku towarowego

W pierwszym kwartale 2018 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 36,2 mln zł, o 3,1% więcej niż rok wcześniej i o 9,9% mniej niż w IV kw. 2017 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW w I kw. 2018 r. wyniósł 42,1%. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w I kw. 2018 r. wzrosły o 13,9% rdr oraz spadły o 12,1% kdk, do 17,7 mln zł. Przychody z obrotu energią wyniosły 3,1 mln zł w I kw. 2018 r., wzrosty o 71,0% rdr i o 9,0% kdk. Natomiast w I kw. 2018 r. przychody z obrotu gazem spadły o 10,4% rdr i o 25,3% kdk do 2,3 mln zł. Przychody z tytułu obrotu prawami majątkowi do świadectw pochodzenia wzrosły w pierwszym kwartale 2018 r. o 9,9% rdr i spadły o 16,6% kdk do 9,5 mln zł. Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w I kw. 2018 r. wyniosły 2,8 mln zł w porównaniu do 2,6 mln zł w I kw. 2017 r. i 2,9 mln zł w IV kw. 2017 r. Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od liczby i aktywności Członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji.

Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W I kw. 2018 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 7,1 mln zł, co oznacza spadek o 21,8% rdr i o 10,5% mniej niż w IV kw. 2017 r. Znaczny spadek przychodów z tytułu prowadzenia RŚP wynika ze spadku liczby umorzonych praw majątkowych (wolumeny spadły o 84,9% rdr i o 62,0% kdk).

Rozliczenie transakcji

Przychody z rozliczenia transakcji w I kw. 2018 r. wyniosły 11,3 mln zł, o 8,9% mniej niż rok wcześniej i o 6,2 % więcej niż w IV kwartale 2017 r. Na zmianę przychodów z tego tytułu wpływ mają wolumeny obrotu na wszystkich rynkach prowadzonych przez TGE.

Sprzedaż informacji

Przychody ze sprzedaży informacji na rynku towarowym w I kw. 2018 r. osiągnęły poziom 98 tys. zł wobec 85 tys. zł w I kw. 2017 r. i 92 tys. zł w IV kw. 2017.

Koszty działalności operacyjnej

W I kw. 2018 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 48,4 mln zł, czyli 4,0% więcej niż w analogicznym okresie w 2017 r. i 1,3% mniej niż w IV kw. 2017 r. W I kwartale tego roku wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na poziomie 56,3% w porównaniu do 51,1% w I kw. 2017 r. i 53,1% w IV kw. 2017 r.

Porównując koszty pomiędzy kwartałami należy zwrócić uwagę na niższy poziom opłaty Grupy GPW za nadzór nad rynkiem kapitałowym niż przed rokiem, zaksięgowany na poziomie 9,0 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 11,4 mln zł w I kw. 2017 r. oraz niższe koszty usług obcych w I kwartale tego roku wynoszące 9,9 mln zł w I kw. 2018 r. i 9,0 w I kw. 2017 r. wobec 20,3 mln zł w IV kw. 2017 r.

Łączne koszty osobowe wyniosły 17,4 mln zł w I kw. 2018 r., o 11,3% więcej rdr i o 1,3% więcej kdk. Wzrost kosztów rok do roku wynika z większego zatrudnienia oraz wyższych rezerw zawiązanych na niewykorzystane urlopy. Wzrost kosztów amortyzacji o 22,4% rdr oraz o 3,4% kdk do 7,8 mln zł wynika z amortyzacji dwóch nowych systemów wprowadzonych w 2017 r.: X-Stream (maj) i Sapri (listopad). W I kwartale 2018 r. GK GPW odnotowała spadek kosztów czynszów o 3,9% rdr i wzrost o 19,4% kdk w wyniku ujęcia w kosztach I kw. 2018 r. opłat czynszu za siedzibę TGE w 2017 r. i za I kw. 2018 r. w rezultacie późniejszego niż planowano zakończenia umowy dzierżawy tej powierzchni.

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych

W I kw. 2018 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych wyniósł 0,7 mln zł w porównaniu do 1,5 mln zł w I kw. 2017 r. oraz 1,9 mln zł w IV kw. 2017 r. Na udział w zyskach jednostek stowarzyszonych miały wpływ przede wszystkim wyniki Grupy KDPW i Aquis Exchange. W I kw. 2018 r. zysk KDPW przypadający na GPW wyniósł 1,6 mln zł w porównaniu do 2,0 mln zł rok wcześniej. Platforma obrotu Aquis Exchange wygenerowała w I kw. 2018 r. stratę, z której 0,9 mln zł przypadło na Grupę GPW, w porównaniu do 0,8 mln zł straty w I kw. 2017 r.


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

gpw-285-mln-zl-zysku-za-i-kwartal-2018-roku