Rada po zapoznaniu się z opracowaniem pt. „Karty przedpłacone na rynku polskim”, przygotowanym przez NBP, zdecydowała się utworzyć zespół roboczy. Zespół wraz z przedstawicielami regulatorów, nadzorców i uczestników polskiego rynku jednolitego podejścia do pieniądza elektronicznego wspólnie wypracują propozycje dalszych działań, które są konieczne do rozwoju polskiego rynku kart przedpłaconych.

Powołano zespół do pracy nad regulacją rynku kart przedpłaconych

Rada zapoznała się z informacją przedstawioną przez Związek Banków Polskich na temat wdrożenia dyrektywy PSD2 oraz z informacjami przedstawionymi przez Krajową Izbę Rozliczeniową na temat wprowadzenia standardu interfejsu Polish API. Wyraziła poparcie dla wspólnych działań podmiotów rynku płatniczego związanych z przygotowaniem i wdrażaniem krajowego standardu Polish API, który ma być oparty na filozofii otwartej bankowości i ma zagwarantować ujednolicone i bezpieczne zasady dostępu do rachunków płatniczych klientów instytucji finansowych.

Rada szczególną uwagę zwróciła na potrzebę zapewnienia właściwego i bezpiecznego sposobu uwierzytelniania klientów w zakresie świadczenia usług opartych na dostępie do rachunków płatniczych. Powołanie zespołu roboczego ma na celu opracowanie rozwiązań w świetle wymagań wynikających z regulacji. Następne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w październiku 2018 r.

/Asia Stankiewicz