Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę, że tego typu usługi nie są usługami oferowanymi przez podmioty licencjonowane i nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, a w szczególności przez dostawców usług finansowania społecznościowego i platform finansowania społecznościowego w rozumieniu przepisów dotyczących usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych.

UKNF na temat crowdfundingu pożyczkowego

Nierzadko tego typu oferty dystrybuowane są przy wykorzystaniu stworzonych specjalnie na te potrzeby stron internetowych, a w komunikacji marketingowej dotyczącej tych ofert wykorzystywane jest określenie „crowdfunding pożyczkowy”. To określenie wraz z materiałami informacyjnymi i promocyjnymi prezentującymi stopy zwrotu z inwestycji, działalność właściciela projektu, jego sytuację ekonomiczną czy opis ryzyka związanego z inwestycją może sprawiać wrażenie, że są to usługi finansowania społecznościowego i oferty te podlegają regulacjom rynku finansowego, przewidującym nadzór publiczny nad procesem ofertowym i chroniącym w szczególny sposób interesy inwestorów.

W rzeczywistości tak nie jest. Relacje pomiędzy właścicielem projektu i pożyczkodawcami (inwestorami), odpowiedzialność pożyczkobiorcy czy zakres i zasady prezentowania informacji ofertowej oparte są na rozwiązaniach ogólnych wynikających z przepisów prawa cywilnego. Oferty takie nie muszą być związane z działaniami nielegalnymi. Tym niemniej, ze względu na to, że nie podlegają regulacjom rynku finansowego, mogą nie gwarantować dostatecznego zabezpieczenia interesów inwestorów.

Ryzyko utraty zainwestowanych środków jest nieodłącznie związane z  inwestycjami na rynku finansowym, a skala możliwego zysku z inwestycji jest z reguły wprost proporcjonalna do skali tego ryzyka. Korzystanie z regulowanych form inwestowania lub lokowania środków finansowych nie eliminuje ryzyka związanego z produktem finansowym. Pozwala jednak to ryzyko kontrolować oraz ocenić jego skalę i podjąć świadomą decyzję.

W celu weryfikacji rzetelności przedsiębiorcy i wywiązywania się przez powiązanych emitentów z dotychczas zaciągniętych zobowiązań, UKNF zaleca korzystanie z prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych rejestru zobowiązań https://data.kdpw.pl/oth/rze/info/. Znajdują się w nim informacje o  emitentach, w tym takie dane, które pozwalają zweryfikować kto nie reguluje terminowo wypłat odsetek, czy wykupu obligacji.