Jednocześnie zgodnie z ustawą przepisu art. 39 kpa w takim przypadku nie stosuje się, co oznacza, iż na doręczenie do podmiotu publicznego obowiązanego do posiadania elektronicznej skrzynki podawczej nie jest wymagane uzyskanie zgody tego podmiotu.

Czytaj także: Luigi Lovaglio nie jest już prezesem Pekao

Polska cyfrowa również w urzędach

Przepis art. 39 (2) znajduje także zastosowanie w sytuacji, w której do organu prowadzącego postępowanie wpływa korespondencja w postaci papierowej od podmiotu publicznego o którym mowa w 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W odpowiedzi na taką korespondencje organ prowadzący postępowanie administracyjne jest również zobowiązany doręczać pisma w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę tego podmiotu.

Oznacza to, że sprawach, które rozpoczęły się po 1 czerwca 2017 r. doręczenie pism w ramach postępowania administracyjnego podmiotom publicznym np. gminom, powiatom, inspekcjom itp. jeżeli są one stroną lub uczestnikami postępowań administracyjnych, niezależnie od formy korespondencji (np. papierowej) wpływającej ze strony tych podmiotów, rodzi po stronie organu prowadzącego postępowanie administracyjne obowiązek udzielania odpowiedzi (kierowania zawiadomień, postanowień, decyzji itp.) wyłącznie w postaci elektronicznej.

Zachęcamy podmioty publiczne do wnoszenia wszelkich podań na elektroniczne skrzynki podawcze przy wymianie korespondencji między podmiotami publicznymi, co pozwoli na całkowite wyeliminowanie dokumentów papierowych z kontaktach między nowoczesnymi urzędami.