Sprawa dotyczy oferty indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (ufk) o nazwie MetLife Projekt Jutro. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji oferowało ten produkt w latach 2016-2017.

UOKiK nałożył ponad 5,2 mln zł kary na MetLife

Jak poinformował urząd antymonopolowy, wątpliwości wzbudziły postanowienia umowne określające tzw. opłaty alokacyjne. Na ich mocy w pierwszym roku obowiązywania umowy spółka MetLife potrącała 75 proc. składki inwestowanej, a w drugim roku – 45 proc. Klient stopniowo odzyskiwał te pieniądze w postaci tzw. premii inwestycyjnej, jednak pełny zwrot następował dopiero około 14. roku trwania umowy.

W rezultacie na MetLife została nałożona kara w wysokości 5 231 684 zł. Zgodnie z decyzją prezesa UOKiK zakwestionowane klauzule należy traktować tak, jakby ich nie było w umowie. Spółka musi poinformować konsumentów o wyniku postępowania. Po uprawomocnieniu się decyzji, będzie można powoływać się na nią przy dochodzeniu roszczeń. MetLife przysługuje jeszcze odwołanie do sądu.

UOKiK w komunikacie przypomina, że o tzw. opłatach likwidacyjnych pobieranych przez ubezpieczycieli było głośno już kilka lat temu. W niektórych przypadkach oznaczały one utratę wszystkich oszczędności klientów. W związku z tym były uznawane za abuzywne i wpisywane do rejestru klauzul niedozwolonych. Wówczas prezes UOKiK zobowiązał zakłady ubezpieczeń, w tym MetLife, do znaczącego obniżenia opłat likwidacyjnych.