Przypomnijmy, że w lipcu 2018 roku Minister Finansów opublikował rozporządzenie, które niejako zwalniało handel kryptowalutami z PCC. Pierwotnie miało mieć ono zastosowanie do 30 czerwca 2019 r. Była to odpowiedź na kontrowersje dotczące linii interpretacyjnej ws. opodatkowania PCC sprzedaży i wymiany kryptowalut. O sprawie więcej tutaj.

Z rozporządzenia wynika, że zaniechanie poboru PCC od sprzedaży lub zamiany walut wirtualnych zostanie przedłużone do 30 czerwca 2020 roku. Wcześniej, wyznaczonym terminem był 31 grudnia 2019 roku. Innymi słowy, resort finansów prolongował „abolicję” o kolejne 6 miesięcy.

Co będzie potem?

Być może resort finansów ureguluje te kwestię, ale na ten moment scenariusz zakładający kolejne przedłużenie – z uwagi na skomplikowany charakter problemu – jest wciąż scenariuszem bazowym. Resort niejako sam wskazuje, że czeka na wspólnotową strategię w tym zakresie.

– Od 13 lipca 2018 r. obowiązuje zaniechanie poboru podatkuod czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Rozporządzenie Ministra Finansów określające ww. zaniechanie poboru ma obowiązywać do 31 grudnia 2019 r. Na obecnym etapie analiz nad zjawiskiem walut wirtualnych i obrotu nimi wiadomo, że do tego czasu nie zostaną rozstrzygnięte istniejące wątpliwości co do charakteru prawnego kryptowalut. a w konsekwencji brak będzie podstaw do zaproponowania sposobu ich opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym bardziej, że wątpliwości odnośnie charakteru kryptowalut zostały dostrzeżone na szczeblu europejskim  i kwestia ta będzie omawiana na posiedzeniu Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) w dniu 5 grudnia 2019 r. Wypracowane rozwiązania mogą mieć wpływ na problematykę opodatkowania obrotu kryptowalutami w poszczególnych państwach członkowskich, w tym w Polsce – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Dlaczego handel kryptowalutami jest na razie zwolniony z PCC?

– Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy  z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1519, z późn. zm.) umowy sprzedaży i zamiany praw majątkowych objęte są podatkiem według stawki w wysokości 1%, a podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa prawa majątkowego będącego przedmiotem umowy. Uwzględniając specyfikę handlu walutami wirtualnymi po stronie podmiotu dokonującego obrotu walutą wirtualną powstać może obowiązek zapłaty podatku w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane środki. W konsekwencji stosowanie ścisłej wykładni przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych może skutkować nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania, prowadzących w wielu przypadkach do konfiskaty majątku, a tym samym naruszeniem konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Resort finansów w analizie skutków regulacji do w/w rozporządzenia wskazuje, że jedynie w stosunku do kilkudziesięciu transakcji podatnicy wykazali przedmiot transakcji, jako odnoszący się do walut wirtualnych. Tym samym skala zjawiska w zakresie walut wirtualnych wykazywanych w deklaracjach PCC już przed wprowadzeniem zaniechania poboru podatku była nieznaczna.