Od niedawna prowadzenie działalności w zakresie wymiany walut wirtualnych związane jest w Polsce z obowiązkiem wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych. Taki wpis nie wiąże się z koniecznością spełnienia szczególnie wygórowanych wymogów. Na pewno warto zwrócić uwagę na warunek niekaralności oraz konieczność ukończenia kursu, który obejmuje prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych. Ostatni wymóg nie będzie musiał zostać spełniony jeżeli osoba, która zamierza wykonywać omawianą działalność przedstawi dokumenty potwierdzające, że taką działalność wykonuje już co najmniej od roku.

Spełnienie wskazanych wymogów daje rękojmię należytego wykonywania działalności. Osoba zainteresowana skorzystaniem z usługi wymiany „krypto-fiat” lub „krypto-krypto” powinna zweryfikować czy podmiot, z którego usług chce skorzystać uzyskał wpis do wskazanego powyżej rejestru.

Ochrona inwestorów na rynku kryptowalut

W przypadku, gdy chcemy skorzystać z usług zagranicznych podmiotów, również warto zweryfikować czy dany podmiot uzyskał stosowy wpis czy licencje w kraju, gdzie ma swoją siedzibę lub prowadzi działalność. Klient giełdy kryptowalutowej powinien czuć się bezpieczniej w kraju, w których wymogi regulacyjne dla tego typu podmiotów są bardziej rygorystyczne. Za przykład może posłużyć tu Estonia, gdzie prowadzenie działalności w zakresie wymiany walut wirtualnych wiążę się  chociażby z obowiązkiem przedstawienia organom nadzoru planu biznesowego, sporządzania raportów z prowadzonej działalności czy zatrudnienie osób o specjalnych kompetencjach w zakresie AML.

Z drugiej strony należy pamiętać o przysługujących klientowi giełdy uprawnieniach, w przypadku gdy taka osoba spełnia definicję konsumenta. Najwyższą ochronę dla tego typu osób fizycznych z pewnością zapewniają  kraje Unii Europejskiej, w tym Polska. Podmiot świadczący usługi wymiany krypto, w umowie którą zawiera z klientem, tak jak każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, nie może stosować klauzul abuzywnych. Tego typu postanowienia od chwili zawarcia umowy są nieważne i nie obowiązują klienta. Jako przykłady można tu wskazać brak możliwości jednostronnej zmiany umowy przez samego przedsiębiorcę bez istotnej przyczyny wskazanej w umowie, wyłączenie prawa konsumenta do odstąpienia od umowy, wypowiedzenia jej lub rozwiązana czy uzależnienie zawarcia umowy od uzyskania przyrzeczenia od konsumenta do zawierania dalszych podobnych umów w przyszłości.

Korzystając więc z usług giełd kryptowalutowych należy rozważnie wybrać podmiot, z którego usług skorzystamy mając na uwadze status prawny takiego podmiotu, jego lokalizację czy prawo obowiązujące w danym kraju. Istotne jest również, aby przeczytać regulamin danej giełdy, aby mieć świadomość jakie prawa i obowiązki przysługują obydwu stronom.