Wczoraj ZBP opublikował komunikat, w którym odnosiły się do działań pomocowych podejmowanych przez sektor bankowy. Dzisiaj podobny komunikat wystosowały instytucje pożyczkowe. Wynika z nich, że klienci znajdujący się w tarapatach z powodu epidemii koronawirusa, będą mogli liczyć na odroczenie terminu spłaty i przychylniejsze traktowanie.

Poniżej treść komunikatu PZIP

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (PZIP) przeprowadził konsultacje oraz uzgodnił treść rekomendacji działań dla instytucji pożyczkowych (w rozumieniu art. 5 ust. 2a. ustawy o kredycie konsumenckim), wobec zagrożeń jakie niosą skutki pandemii wirusa SARS-CoV-2. Podejmowane przez PZIP działania mają na celu pilne wypracowanie standardu, który ustanowi ramy do wprowadzenia stosownych działań pomocowych dla klientów dotkniętych bezpośrednimi skutkami wywołanymi przez wirus SARS-CoV-2, wpływającymi na zdolność do terminowego regulowania zobowiązań kredytowych i pożyczkowych.

Związek rekomenduje stosowanie wobec klientów instytucji pożyczkowych bezpośrednio dotkniętych zdrowotnymi lub ekonomicznymi skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2 następujących działań:

  • instytucja pożyczkowa umożliwi odroczenie terminu spłaty pożyczki, całości lub części jej raty, o niezbędny okres, stosowny do pierwotnego terminu kredytowania i sytuacji pożyczkobiorcy, na uzasadniony i dostatecznie udokumentowany wniosek klienta
  • złożenie i rozpatrzenie wniosku o odroczenie spłaty odbędzie się bezpłatnie
  • instytucja pożyczkowa umożliwi złożenie wniosku, jego uzasadnienia i dokumentacji drogą elektroniczną w sposób odformalizowany
  • instytucja pożyczkowa rozpatrzy wniosek i udzieli odpowiedzi niezwłocznie, w sposób uwzględniający sytuację wnioskodawcy oraz aktualne i dające się przewidzieć okoliczności gospodarcze
  • w przypadku utrzymania stanu epidemicznego po okresie odroczenia spłaty, instytucja pożyczkowa umożliwi wnioskowanie o odroczenie spłaty na niezmienionych zasadach
  • podczas rozpatrzenia wniosku instytucja pożyczkowa kierować się będzie szczególnymi okolicznościami oraz zasadami etycznymi opisanymi w Kodeksie Odpowiedzialnego Pożyczania Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych

Rekomenduje się wprowadzenie powyższego mechanizmu w terminie do 7 dni od publikacji rekomendacji.

Ponadto Związek rekomenduje Członkom:

  • aktualizację modeli scoringowych i sposobu liczenia zdolności kredytowej uwzględniające ekonomiczne i społeczne skutki epidemii SARS-CoV-2
  • dostosowanie oferty poprzez uwzględnienie potrzeby zapewnienia płynności finansowej gospodarstw domowych i osób prowadzących działalność gospodarczą ponoszących przejściowe, negatywne skutki epidemii, takie jak zatory płatnicze lub opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń
  • modyfikację procedury upominawczej i windykacyjnej wobec osób bezpośrednio dotkniętych skutkami epidemii, uwzględniając ich sytuację i wprowadzenie możliwości odroczonej spłaty lub restrukturyzacji zadłużenia

Rekomenduje się wprowadzenie powyższych mechanizmów w terminie do 14 dni od publikacji rekomendacji.

Władze Związku deklarują, że zrzeszone instytucje pożyczkowe i członkowie wspierający wyrażają gotowość do współdziałania w kształtowaniu i wdrażaniu dalszych procesów zmian systemowych, mających na celu zapewnienie ciągłości działania branży finansowej w Polsce i minimalizowanie negatywnych skutków epidemii dla odbiorców usług finansowych.