Chociaż przedstawiciel UOKiK-u będzie miał tylko głos doradczy i nie będzie brał udziały w głosowaniach, to jednak zmiana ma duże znaczenie, bo oznacza, że UOKiK będzie miał silne i oficjalne kompetencje do tego by bezpośrednio i regularnie informować Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o zgłaszanych przez konsumentów nieprawidłowościach w umowach z różnymi podmiotami rynku finansowego.

Poszerzony skład Komisji Nadzoru Finansowego

Od 15 grudnia w skład Komisji Nadzoru Finansowego wejdą dodatkowo: przedstawiciel Rady Ministrów, przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przedstawiciel ministra właściwego do spraw koordynowania służb specjalnych. W wyniku nowelizacji Komisja Nadzoru Finansowego będzie składać się z Przewodniczącego, dwóch zastępców Przewodniczącego i dziewięciu członków.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami członkowie Komisji będący przedstawicielami BFG, Prezesa UOKiK oraz Ministra- członka Rady Ministrów, Koordynatora służb specjalnych, uczestniczyć będą w posiedzeniach Komisji Nadzoru Finansowego wyłącznie z głosem doradczym, nie będą brać udziału w głosowaniach.

Do tej pory w skład KNF wchodzili:

  • przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych
  • przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki
  • przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
  • przedstawiciel NBP
  • przedstawiciel Prezydenta RP

Przyjęcie pakietu ustaw wzmacniających kompetencje KNF-u zbiegło się w czasie z poważnym kryzysem w tej instytucji.