W trakcie eventu przemówienie wygłosili m.in.: komisarz do spraw spójności i reform w Komisji Europejskiej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Fintek.pl był partnerem medialnym wydarzenia.

Local Trends 2022 w cieniu rosyjskiej napaści na Ukrainę

Samorządy ponoszą ogromny wysiłek oraz wydatki, aby zapewnić wsparcie uchodźcom. Komisja Europejska w trybie nadzwyczajnym umożliwiła elastyczne wykorzystanie niewykorzystanych dotychczas funduszy z poprzedniej perspektywy finansowej oraz z REACT EU. Te środki należy uruchomić bardzo szybko – czytamy w komunikacie.

Podczas wystąpienia wprowadzającego Elisa Ferreira, Komisarz Europejska ds. spójności i reform zwróciła się do polskich samorządowców z podziękowaniem za zaangażowanie w działania pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy.

— Wszyscy w całej Europie jesteśmy zbudowani duchem hojności Polaków. Udostępniamy szybsze wsparcie dla państw członkowskich i regionów, które przyjmują i goszczą uchodźców na potrzeby inwestycji w infrastrukturę, opiekę zdrowotną, szkolnictwo i integrację społeczną. – podkreślała  zapowiadając wsparcie w ramach programu CARE.

Doświadczenia z pracy nad specustawą dotyczącą pobytu uchodźców w Polsce wskazują, że wspólna praca samorządów i rządu nad szczegółowymi przepisami daje efekt. Konieczne nowelizacje tych przepisów wynikające ze zbieranych obserwacji i zmieniających się warunków powinny być procedowane w podobny sposób.

Negatywne skutki nowych podatków

W trakcie wydarzenia, samorządowcy zwrócili także uwagę na m.in. rosnące wyzwania związane z realizacją celów polityk rozwojowych. Zmiany w systemie podatkowym, w tym Polski Ład, znacznie wpłynęły w negatywny sposób na dochody własne gmin i miast.

Program Inwestycji Strategicznych z korzystnymi zasadami wsparcia dla projektów samorządowych ( do 98% wartości inwestycji) nie wypełnia luki w dochodach własnych. Co gorsza, samorządowcy zwrócili uwagę na ryzyko zaistnienia klientelizmu politycznego w dłuższej perspektywie. Równocześnie agencje ratingowe zapowiedziały obniżanie ratingów miast, co będzie skutkowało wyższymi kosztami obsługi długu. Perspektywa najbliższego roku nie jest zatem zbyt optymistyczna.

— Bez zwiększenia dochodów własnych taka sytuacja doprowadzi do ograniczenia możliwości wieloletniego planowania finansowego i podejmowania dalszych inwestycji w samorządach. Niepewność związana jest również ze wzrostem wydatków bieżących, inflacją oraz wielowymiarowymi skutkami wojny w Ukrainie. Będziemy mogli zrealizować zdecydowanie mniej niż zakładaliśmy. Jesteśmy też coraz bardziej uzależnieni od decyzji władz centralnych – podkreślał Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Innym istotnym tematem poruszanym podczas II Samorządowego Kongresu Finansowego były także znaczące dysproporcje między miastami a małymi gminami. Zjawisko to ma łączyć się z ryzykiem wykluczenia cyfrowego, na które zwracali uwagę uczestnicy jednego z paneli.

— Zatraciliśmy się w pogłębianiu dysproporcji. Unia równa kraje, ale pogłębia dysproporcje w kraju. Powinniśmy być bardziej solidarni, bo za chwilę będziemy musieli zaludniać ścianę wschodnią.  Szansą na rozwój gmin wiejskich może być między innymi uporządkowanie systemu energetyki obywatelskiej. – Krzysztof Iwaniuk, Wójt Terespola, Przewodniczący Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Bezpieczeństwo energetyczne naszego regionu

Uczestnicy kongresu wskazali trzy kluczowe obszary w powyższym kontekście. Po pierwsze transformacja dużej energetyki, nie może być odkładana. Praktycznym przykład ZE PAK SA wskazuje, że można jednocześnie ograniczać wydobywanie węgla, rozwijać OZE i zapewniać pracę górnikom.

Po drugie, energetyka obywatelska powinna być czynnikiem stabilizującym rynek energii w kraju. Niesprzyjające regulacje i niedostatecznie rozwinięta sieć elektroenergetyczna stanowi istotne przeszkody w jej rozwoju oraz opóźnia zieloną transformację.

Po trzecie, należy zadbać, aby polskie porty instalacyjne były gotowe do prowadzenia dużych inwestycji. Energetyka morska w wieloraki sposób wpływa na rozwój gmin i regionów nadmorskich. W najbliższych latach stanie się on bowiem bardzo istotnym elementem procesu. Uczestnicy wydarzenia podkreślali również, że takie dyskusje, jak Local Trends 2022 są niezwykle potrzebne.

Kolejne wydarzenie realizowane w ramach inicjatywy Local Trends odbędzie się już jesieniąw dniach od 17 do 18 października w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.