Zainteresowanie pożyczkami pozabankowymi utrzymało się w maju na relatywnie wysokim poziomie. Według danych CRIF liczba udzielonych pożyczek wzrosła w maju do poziomu 324 tys. sztuk z poziomu 308 tys. w kwietniu oraz 301 tys. w maju 2022 r., co stanowi wzrost kolejno o 5 proc. w relacji miesiąc do miesiąca oraz wzrost o 7,4 proc. w ujęciu rocznym.

Wzrost liczby pożyczek nie przekłada się na wzrost wartości akcji kredytowej

Odnotowane wzrosty nie pociągnęły za sobą wzrostów wolumenu akcji kredytowej. Wartość udzielonego finansowania przez branżę wyniosła w maju 1,10 mld zł, co przekłada się na dynamikę -1,2 proc. w stosunku do kwietnia oraz -0,3 proc. w relacji rok do roku. Równolegle wyraźnie spada średnia kwota pojedynczej pożyczki, która w maju spadła do poziomu najniższego od dwóch lat, wynosząc 3392 złote.

Liczba instytucji pożyczkowych, uczestniczących w systemie wymiany informacji firmy CRIF, które w poprzednim miesiącu udzieliły chociaż jednej pożyczki, wyniosła w maju 36, z czego 5 z nich to podmioty udzielające finansowania w formule BNPL. Wskaźnik ten utrzymał się na poziomie z marca, kiedy to kolejne trzy podmioty zawiesiły bądź zakończyły działalność, co mogło być podyktowane zmianami prawnymi zaostrzającymi warunki prowadzenia działalności pożyczkowej przy jednoczesnym osłabieniu jego możliwości dochodowych. Można przypuszczać, że w kolejnych miesiącach liczba podmiotów operujących na rynku pożyczkowym będzie się kurczyć.

Od 18 maja br. obowiązują nowe wymogi w zakresie oceny zdolności kredytowej klientów, które w dużym stopniu wpływają na kształt rynku i jego wyniki w kolejnych miesiącach. Regulacja objęła swoim zakresem zarówno segment tradycyjnych pożyczek konsumenckich, jak również płatności odroczone. Te ostatnie nadal pozostają jednak w fazie gwałtownego wzrostu.

W kwietniu 2023 r. podmioty udzielające pożyczek w formule buy now pay later przyznały finansowanie o wartości 271,3 mln zł, podczas gdy jeszcze rok temu wartość ta była o 49 proc. niższa. Łącznie do systemu CRIF zaraportowano 740 tys. transakcji w formule BNPL. Odnotowane wartości to wzrosty odpowiednio o 96,3 proc. w ujęciu wartościowym oraz 96,3 proc. w ujęciu liczbowym. Dla porównania w tym samym okresie tradycyjne instytucje pożyczkowe udzieliły 308 tys. kredytów o wartości 1,11 mld złotych.