Projekt zmiany rozporządzenia z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących ma na celu dostosowanie przepisów do zmian wynikających z projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących. Zgodnie z nowymi regulacjami, nad którymi trwają zaawansowane prace, kasy umieszczane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług nie muszą zawierać drukarki kasy. Proces legislacyjny można śledzić na stornie RCL pod tym linkiem.

Omawiany projekt ma także związek z już przesądzonym objęciem bezwzględnym obowiązkiem prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przy świadczeniu usług myjni samochodowych. Mianowicie od 1 lipca 2022 r. nie będzie można korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas w przypadku świadczenia usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

– Od 1 kwietnia 2022 roku obowiązują przepisy wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. W wyniku zmian obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących będzie mógł być spełniony przez przedsiębiorców prowadzących myjnie samochodowe również przy użyciu kas mających postać oprogramowania (tzw. kas wirtualnych). Zdaniem Ministerstwa Finansów rozwiązanie to ma zachęcić przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy poprzez łatwą dostępność i obniżenie całkowitych kosztów posiadania kas rejestrujących – komentuje Aleksander Wasiak, Associate w Kancelarii Raczyński Skalski & Partners.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących czytamy, że proponowane rozwiązania będą mogły mieć zastosowanie do wszystkich kas umieszczonych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług (tzw. kasy bezobsługowe). Przy czym najważniejszą zmianą dla podatników jest wprowadzenie dodatkowej możliwości wyboru użytkowania w urządzeniach automatycznych kasy bezobsługowej niezawierającej drukarki.

Kasa fiskalna w samoobsługowych automatach

Kasy zainstalowane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, należą do kategorii kas o zastosowaniu specjalnym.

Tym pojęciem określane są kasy, których konstrukcja i program pracy kasy uwzględniają szczególne zastosowanie tych kas i odpowiadają szczególnym kryteriom i warunkom technicznym określonym w ww. rozporządzeniu, związanym ze szczególnymi formami obrotu lub sprzedaży określonych towarów i usług lub potrzebą współpracy kasy z innymi urządzeniami niezbędnymi do stosowania w danym rodzaju działalności.

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących, w przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób określony w przepisach o wymaganiach technicznych (kryteriach i warunkach technicznych) dla kas.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie dot. kas rejestrujących w ramach wspomnianego art. 12. przewiduje zamieszczenie regulacji dotyczących prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas bezobsługowych wyposażonych w drukarkę, jak również kas bez drukarki. Ma to pozwolić zachować spójność z projektowanymi przepisami o wymaganiach technicznych dla kas.

Zgodnie z zakładanymi w projekcie zmianami, art. 12 ust. 1 obejmie obowiązki podatnika w przypadkuprowadzenia przez podatnika ewidencji przy użyciu kas bezobsługowych, jeżeli nie zawierają drukarki kasy. W takim przypadku podatnik nie zapewnia połączenia kasy z drukarką i jej konfiguracji w sposób zapewniający poprawny wydruk, zgodnie z przepisami o wymaganiach technicznych dla kas oraz nie wystawia wskazanych w przepisie dokumentów sprzedażowych: paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych, faktur i faktur anulowanych w postaci papierowej, ale zapewnia nabywcy zapoznanie się z danymi o sprzedaży poprzez pokazanie tych danych w sposób określony w przepisach o wymaganiach technicznych dla kas.

Dalej w proponowanym zapisie art. 12. ust. 1 czytamy, że podatnik w przypadku pozostałych dokumentów (raportów fiskalnych okresowych, raportu fiskalnego rozliczeniowego, raportów fiskalnych zdarzeń) przesyła je do komputerowych systemów ogólnodostępnych i dokonuje ich zapisu lub wydruku w tych systemach lub może je tam przesłać i wydrukować (dotyczy dokumentów wystawianych również w postaci elektronicznej – raportów fiskalnych dobowych, raportu fiskalnego fiskalizacji i dokumentów niefiskalnych). Oznacza to, że dokumenty fiskalne generowane w kasach samoobsługowych nie będą musiały być tradycyjnie drukowane.

Natomiast art. 12 ust. 2 dotyczy sytuacji prowadzenia ewidencji przy użyciu kas bezobsługowych, jeżeli zawierają drukarki kasy. W takim przypadku podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego, paragonu fiskalnego anulowanego, faktury i faktury anulowanej w postaci papierowej, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży przez ich odpowiednie pokazanie zgodnie z przepisami o wymaganiach technicznych (kryteriach i warunkach technicznych) dla kas.

Warunkiem wypełnienia obowiązku dotyczącego możliwości zapoznania się przez nabywcę z danymi o sprzedaży jest wyświetlanie na wyświetlaczu przez nie mniej niż 30 sekund lub do rozpoczęcia kolejnej transakcji poniższych danych:

  1. numeru unikatowego kasy,
  2. NIP podatnika,
  3. datę sprzedaży,
  4. numer kolejny paragonu,
  5. łączną wartość sprzedaży brutto,
  6. łączną kwotę podatku,
  7. typ formy płatności,
  8. inne formy płatności.

Co przyniesie zmiana rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych?

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących podkreślono, że wprowadzane rozwiązanie powinno przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Zdaniem projektodawców proponowane zmiany pozwolą zapewnić podmiotom świadczącym usługi myjni samochodowych kasy rejestrujące dopasowane do specyfiki ich działalności. Środowisko charakterystyczne dla myjni samoobsługowych tj. duża wilgotność mogłoby spowodować trudności dla prawidłowego wydruku dokumentów fiskalnych. Same urządzenia drukujące mogłyby być narażone na zmieniające się warunki atmosferyczne co wiąże się z częstym ich serwisowaniem, a to dodatkowe koszty.

– W dokumentacji towarzyszącej projektowi rozporządzenia zmieniającego możemy przeczytać, iż obecnie podatnicy posiadający kasy rejestrujące to grupa około 2 mln podmiotów, w tym około 345 tysięcy podatników z branż objętych obligatoryjnym obowiązkiem stosowania kas online – wskazuje Aleksander Wasiak.

Możliwym rozwiązaniem dla biznesów prowadzących działalność w warunkach niesprzyjających „papierowym świstkom” jest paragon w postaci elektronicznej. Przypominamy, że wystawienie e-paragonu nie wiąże się już z koniecznością wydrukowania papierowej wersji dokumentu w kasach online. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, to nabywca podejmuje decyzję, czy wydać e-paragon, czy wydrukować go tradycyjnie (o ile taka opcja jest w danym punkcie sprzedaży udostępniana). Więcej o e-paragonach można przeczytać pod tym linkiem.

Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie, rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Obecnie projekt jest na etapie opiniowania.