1. Pytanie dotyczące podniesienia zasiłku dla bezrobotnych. 

Na chwilę obecną nie są rozważane takie zmiany.

2. Pytanie dotyczące zasiłku dla samozatrudnionych, które docelowo ma wynieść 2 tys. zł. 

Świadczenie postojowe jest wypłacane jednorazowo, jednak Rada Ministrów posiada uprawnienie do wydania rozporządzenia o ponownej wypłacie świadczenia postojowego.

3. Pytanie dotyczące warunków i wysokości świadczenia postojowego dla osób osiągających dochód na podstawie umów cywilno-prawnych. 

Pracujący na umowach cywilnoprawnych zawartych nie później niż 1 lutego 2020 r. będą mogli otrzymać świadczenie postojowe, gdy umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej wykonywania z powodu przestoju, a wysokość wynagrodzenia z umowy nie była wyższa od 15 681 zł:

  • w wysokości 2 080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia),
    albo
  • w wysokości odpowiadającej sumie przychodów z zawartych umów cywilnoprawnych, jeżeli łączne wynagrodzenie z nich jest poniżej 50% najniższego wynagrodzenia.

Warunkiem jest brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

4. Pytanie dotyczące czasowych zmian w prawie upadłościowym oraz dotyczące postępowań sądowych w czasie kryzysu.

Postępowania sądowe zostaną zawieszone, zgodnie z ustawą przyjętą 26.03.2020 przez Radę Ministrów. Instrumenty przygotowywane przez rząd ograniczające negatywne skutki covid-19 mają właśnie zapobiegać upadłościom i chronić rynek pracy.

Procedury restrukturyzacyjne zawarte w Prawie restrukturyzacyjnym zawierają rozwiązania, które ważą interes zarówno dłużnika jak i jego wierzycieli i służą z jednej strony utrzymaniu istnienia dłużnika a z drugiej strony możliwie efektywne zaspokojenie wierzycieli. Więc nie należałoby ich traktować z definicji jako niekorzystnych dla dłużników.

Z jednej strony pamiętamy o interesie dłużnika, który może być rzeczywiście tylko w przejściowym kłopocie i postawienie takiej firmy w stan upadłości z powodu tych przejściowych kłopotów byłoby niecelowe. Z drugiej – trzeba pamiętać o interesie wierzycieli, którzy przez brak zaspokojenia ich należności sami mogą wpaść w kłopoty i nakręcić spiralę upadłości. Trzeba więc wziąć pod uwagę wiele czynników, jak choćby czynnik społeczny, czyli ochrona prawa pracowników do wynagrodzenia, a także gospodarczy (interes wierzycieli i przeciwdziałanie spirali upadłości).

5. Jak będzie wyglądała regulacja cen i marż? 

Zgodnie z przepisami ustawy, maksymalne ceny i marże może wprowadzić w drodze rozporządzenia Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Rozwoju oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Celem ustalenia maksymalnych cen jest usunięcie skutków nieuzasadnionych podwyżek. Dlatego wysokość maksymalnych cen będzie oparta na wysokości cen w okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i będzie brała pod uwagę uzasadnione zmiany kosztów produkcji i zaopatrzenia.

W celu przygotowania danych do analizy, którą będą przeprowadzać właściwi ministrowie, UOKiK i Inspekcja Handlowa od dwóch tygodni monitorują wysokość cen. Urząd otrzymuje też wiele bezpośrednich sygnałów od konsumentów i jest w stałym kontakcie z dystrybutorami i producentami żywności oraz producentami z branż wrażliwych w czasie epidemii.

Możliwość wprowadzenia maksymalnych cen lub marż może dotyczyć towarów lub usług, które mają istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych. Jest to zatem w szczególności żywność, czyli podstawowe produkty w jakie zaopatrują się konsumenci. Jeśli chodzi o usługi, to mogą to być usługi kluczowe dla opieki zdrowotnej – na przykład szpitali – oraz związane z walką z epidemią.

6. Co z limitem kosztów kredytów i pożyczek?

W przypadku dużych banków, wiele ofert kredytu konsumenckiego jest tańszych od proponowanych limitów. Proponowane limity opłat i prowizji są istotnie zmniejszone dla produktów finansowych do 30 dni, zaś przy o okresie spłaty 3-12 miesięcy te różnice są już znacząco mniejsze w porównaniu do obecnej wysokości kosztów pozaodsetkowych.

Oceniając zdolność udzielania kredytów po takiej cenie, należy też wziąć pod uwagę tymczasowość rozwiązań i nadzwyczajność sytuacji, w której większy nacisk położony ma być na aspekt solidarnościowy i ochrony najsłabszych klientów. W tym przejściowym okresie, gdy konsumenci i przedsiębiorcy zarabiają mniej, zaś utrata płynności znacząco wzrosła, koszty pozaodsetkowe nie mogą powodować jeszcze większych zagrożeń dla bezpieczeństwa finansowego uczestników rynku. Na zaproponowanym poziomie ceny produktów finansowych ulegną zmniejszeniu, co powinno skutkować zwiększeniem popytu na nie w krótkim okresie. Malejąca marża może zatem – przy zwiększonym popycie – gwarantować utrzymanie stabilnych, choć mniejszych wyników finansowych w krótkim i przejściowym okresie.

7. Pytanie dotyczące ryzyka niewykupienia obligacji przez instytucje pożyczkowe.

Obligacje korporacyjne są co do zasady emitowane na okresy kilkuletnie (chociaż zdarzają się również krótsze) – zatem terminy ich wykupu w przypadku większości emisji przypadają na okres kilku miesięcy lub lat po upływie epidemii. 

Niewątpliwie w trudnym czasie pożyczka czy kredyt jest usługą finansową pożądaną i potrzebną na rynku, na które to produkty należy oczekiwać zwiększonego popytu. Nie można zatem założyć apriori, że firmy pożyczkowe takich obligacji nie wykupią.

W trudnych przypadkach – np. gdy emisja będzie miała nastąpić w trakcie stanu epidemii lub bezpośrednio po jego odwołaniu – istnieją mechanizmy umożliwiające negocjowanie terminów wykupu między emitentami a obligatariuszami. W sytuacji w jakiej wszyscy jesteśmy – wzajemna współpraca będzie najlepszym rozwiązaniem zarówno dla obligatariuszy, jak i emitentów.

Najważniejsze jest umożliwienie konsumentom spłacenia tychże produktów oraz zapobieganie wpadnięcia ich w pułapkę zadłużenia.

8. Pytanie dotyczące zaangażowania PFR w wykup akcji firm.

Dotychczasowe regulacje wymagają, aby inwestycje PFR były realizowane na rynkowych zasadach. Biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację w gospodarce i problemy finansowe firm, wyzwaniem jest możliwość udzielenia tego typu finansowania np. poprzez objęcie akcji nowych emisji, lub po bardzo niskich wycenach.  Dlatego w specustawie wprowadzono możliwość udzielania finansowania przedsiębiorcom na zasadach preferencyjnych w formie np. pożyczek, obligacji podporządkowanych lub zamiennych, czy akcji nowej emisji.

9. Pytanie dotyczące wpływu „wakacji kredytowych” na ryzyko kursowe 

Wprowadzanie przez banki wakacji kredytowych w pierwszej kolejności ma na celu odciążenie Polaków w realizacji ich codziennych zobowiązań kredytowych, przy zachowaniu bezpieczeństwa systemu finansowego. Zależy nam, aby zarówno gospodarstwa domowe jak i sektor prywatny nie utraciły płynności. Z kolei Narodowy Bank Polski kilkukrotnie podkreślał swoją gotowość do reagowania w celu utrzymania stabilności systemu walutowego.

10. Pytanie dotyczące tego jak długo może potrwać lock down gospodarki.

Zakładamy, że przez następne 3 tygodnie liczba zachorowań będzie najwyższa. Po świętach mamy nadzieję przywrócić gospodarkę na normalne tory, biorąc pod uwagę zwiększoną liczbę procedur ochronnych.

11. Pytanie o termin wejścia w życie rozporządzenia dotyczącego kas wirtualnych.

Projekt rozporządzania w tej sprawie został przekazany do KE do notyfikacji, czekamy na decyzję KE.

12. Pytanie dotyczące zamrożenia płac w sektorze budżetowym lub innych oszczędności.

Dziś zadaniem rządu jest wspieranie PKB poprzez Tarczę Antykryzysową i wzrost wydatków.

Pytania zadawane były przez dziennikarzy z różnych redakcji.