Nowa Rekomendacja U zastąpi dotychczasową, która obowiązuje od 2014 roku. Od tego czasu zmieniły się przepisy dotyczące m.in. oferowania produktów ubezpieczeniowych, co ma wpływ na sposób wykonywania działalności przez podmioty prowadzące działalność w obszarze bancassurance. Nowa Rekomendacja U rozszerza katalog jej adresatów o spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (skok).

Nowa Rekomendacja U odnośnie bancassurance przyjęta przez UKNF

Przyjęta przez UKNF Rekomendacja U wprowadza nowe postanowienia dotyczące w szczególności:

  • zapewnienia odpowiedniej wartości dla klienta produktów ubezpieczeniowych, oferowanych w ramach bancassurance, w tym w ubezpieczeniach spłaty kredytu lub pożyczki (tzw. produkty CPI),
  • sposobu oferowania produktów ubezpieczeniowych w ramach bancassurance,
  • relacji banku/skok, prowadzącego działalność w obszarze bancassurance, z finansującym ubezpieczenie, który na podstawie umowy zawartej z bankiem/skok, zobowiązany jest pokryć koszty ochrony ubezpieczeniowej tego banku/skok,
  • monitorowania, w ramach systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w banku/skok oraz przez komitet audytu, procesów związanych z oferowaniem produktów ubezpieczeniowych przez te podmioty.

Projekt Rekomendacji U podlegał szerokim konsultacjom z Narodowym Bankiem Polskim, Ministerstwem Finansów, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Rzecznikiem Finansowym, Polską Izbą Ubezpieczeń, Związkiem Banków Polskich, Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych, Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową oraz firmami audytorskimi.

KNF oczekuje, że banki dostosują swoją działalność do znowelizowanej Rekomendacji U nie później niż 1 lipca 2024 roku, a spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nie później niż 1 stycznia 2025 roku.