Celem wprowadzenia przedmiotowej dyrektywy było uszczelnienie rynku e-commerce, poprzez ujednolicenie obowiązków sprawozdawczych administratorów (operatorów) platform cyfrowych. Przepisy dotyczyć będą nie tylko samej sprzedaży towarów przez internet, ale także najmu mieszkań, najmu miejsc parkingowych, usług świadczonych osobiście, czy też najmu środków transportu (np. samochodów).

Co zmieni się w sektorze e-commerce w 2023 roku?

Operatorzy platform cyfrowych będą zobowiązani do prowadzenia wykazu sprzedawców oraz rejestrowanych transakcji. Będą musieli informować także sprzedawców o zakresie gromadzonych na ich temat danych.  Wykaz obejmować będzie także rejestr nieruchomości wynajmowanych na terenie Unii Europejskiej.

Operatorzy platform będą zobligowani więc do pozyskania specjalnego numeru umożliwiającego identyfikację w systemie oraz ewidencjonowania wymaganych rejestrem informacji o sprzedawcach (tj. nie tylko imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, NIP, lecz także inne dane jak np. kraj rezydencji podatkowej danego sprzedawcy, łączną liczbę transakcji danego sprzedawcy oraz kwoty uzyskanego kwartalnie wynagrodzenia, etc.). Dyrektywa nakłada także na operatorów platform cyfrowych dodatkowe obowiązki związane z ochroną danych osobowych i RODO.

Co istotne, obowiązki sprawozdawcze nie będą dotyczyć sprzedawców, którzy dokonali mniej niż 30 transakcji lub zarobili z tego tytułu mniej niż 2 tys euro w danym okresie sprawozdawczym. Za nieprzestrzeganie przepisów mogą grozić kary finansowe od 100 tys zł aż do 5 mln zł, a także wykreślenie z rejestru podatników VAT.

Zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, planowany termin przyjęcia projektu ustawy o podatkowych obowiązkach sprawozdawczych operatorów platform cyfrowych, to IV kwartał 2022 r. (projekt nr: UC136). Państwa członkowskie mają czas do dnia 31 grudnia 2022 r., aby przyjąć i opublikować przepisy implementacyjne.