W związku z bardzo dużym popytem bank podjął decyzję o dodatkowej emisji o wartości 200 mln zł, również skierowanej inwestorów instytucjonalnych. Ustalona marża (2,7 punktu procentowego ponad WIBOR 6M) jest najniższa w historii dotychczasowych emisji obligacji podporządkowanych realizowanych przez Alior Bank. Od początku lipca kurs akcji Alior Banku odnotował silny wzrost o 13,3 proc. (stan na 3 października 2017 r.), istotnie powyżej dynamiki indeksu WIGBanki (0,0 proc.) oraz indeksu WIG20 (6,3 proc.).

Czytaj także: Vozilla – czyli auta elektryczne dla Wrocławian

Główne założenia planu operacjonalizacji Strategii „Cyfrowego Buntownika”:

 • Zgodnie z planem operacjonalizacji strategii, celem Alior Banku (Banku) jest osiągnięcie już w 2019 r.
  (o rok szybciej niż przewidziano w strategii) wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie 14 proc., wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) na poziomie 39 proc. oraz marży odsetkowej netto (NIM) na poziomie 5,1 proc., oraz utrzymanie rocznego tempa wzrostu wolumenu kredytów na poziomie 5-6 mld zł brutto (zgodnie z założeniami strategii).
 • Zgodnie z planem Bank osiągnie możliwość wypłaty dywidendy w 2020 r. (tj. z zysku za rok 2019), uwarunkowanej wytycznymi i oczekiwaniami Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Alior Bank nie planuje emisji akcji w celu podwyższenia kapitału w horyzoncie strategii.
 • Plan kapitałowy do 2020 r. przewiduje, że Bank spełni wymogi regulacyjne w zakresie współczynnika Tier 1 bez wykorzystania instrumentów kapitałowych (takich jak gwarancje czy sekurytyzacja), przy jednoczesnym utrzymaniu planowanego tempa wzrostu.
 • Plan kapitałowy Alior Banku zakłada utrzymanie nadwyżki kapitałowej co najmniej 50 punktów bazowych powyżej minimum regulacyjnego Tier 1. W tym celu Bank zamierza przejściowo w roku 2018 wykorzystać linię gwarancyjną o maksymalnym potencjale uwolnienia kapitału do 300 mln zł. Dodatkowo Bank bierze pod uwagę możliwość przeprowadzenia jednej transakcji sekurytyzacyjnej. Bank przewiduje wykorzystanie powyższych instrumentów na poziomie do 230 mln zł uwolnionego kapitału Tier 1.
 • Zgodnie z przyjętym planem, celem Alior Banku jest osiągnięcie kosztu ryzyka na poziomie 1,6 proc. w 2020 r.
 • Cel strategiczny na koszt finansowania pozostaje bez zmian, tj. na poziomie 1,1 proc.
 • Celem Alior Banku jest utrzymanie obecnej struktury alokacji kapitału pomiędzy segmentem klienta biznesowego (ok. 51 proc.) i klienta indywidualnego (ok. 49 proc.).
 • W ramach segmentu klienta biznesowego, celem Banku jest zwiększenie alokacji kapitału na segment mikro i małych przedsiębiorstw z 31 proc. obecnie do 47 proc. w 2020 r., przy jednoczesnym wdrażaniu inicjatyw stabilizujących poziom kosztu ryzyka.
 • Zwiększenie ekspozycji na małe i średnie przedsiębiorstwa pozwoli na przyspieszenie osiągnięcia celu ROE na poziomie 14 proc. (w roku 2019) i uwolnienie około 350 mln zł kapitału Tier 1 w horyzoncie realizacji strategii.
 • W ramach segmentu klienta indywidualnego, celem Banku jest zwiększenie liczby klientów z główną relacją bankową o 77 proc. do 2020 r. i uzyskanie udziału klientów z główną relacją bankową w nowo pozyskiwanych klientach „daily bankingu” na poziomie 55 proc.
 • Plan zakłada, że ok. 30 proc. nowych klientów „daily banking” będzie pozyskiwanych poprzez kanały cyfrowe.
 • Bank wdraża własną metodykę zarządzania zasobami IT (AGILOR) oraz Model Zarządzania Innowacjami Alior Banku w celu umocnienia przewagi konkurencyjnej w oparciu o technologię.
 • Co roku Bank przeznaczy około 100 mln zł na inwestycje w IT i innowacje, w czterech obszarach:
 • infrastruktura IT,
 • nowe systemy i narzędzia mobilne,
 • innowacje i fintechy,
 • bezpieczeństwo cyfrowe.
 • Alior Bank będzie rozwijał współpracę z PZU oraz Pekao w celu realizacji synergii zarówno kosztowych, jak i przychodowych.
 • Plan wdrożenia Strategii Cyfrowego Buntownika obejmuje 70 inicjatyw w ramach 12 obszarów.
 • Zgodnie ze Strategią Cyfrowego Buntownika, Bank będzie analizował możliwości rozwoju w zakresie dalszych transakcji fuzji i przejęć.

– Dzięki realizacji Strategii „Cyfrowego Buntownika” Alior Bank dołączy do grona najlepszych i najbardziej innowacyjnych banków w Europie, jednocześnie stając się najefektywniejszym bankiem na rynku krajowym – mówi Michał Chyczewski, wiceprezes Zarządu, pełniący obowiązki prezesa Alior Banku.

– Dzięki wdrożeniu 70 szczegółowo zaplanowanych inicjatyw, Alior Bank stanie się cyfrowym bankiem pierwszego wyboru dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – dodaje.

Czytaj także: Idea Bank uruchomia kantor internetowy

Konsekwentny rozwój działalności – klienci indywidualni i biznesowi

W obszarze bankowości detalicznej Alior Bank zamierza zwiększyć liczbę klientów, dla których jest bankiem pierwszego wyboru, o 77 proc. do 2020 r. Pomoże w tym nowa segmentacja behawioralna i koncentracja na grupach klientów korzystających z kanałów cyfrowych oraz dokonujących transakcji bezgotówkowych przede wszystkim przy pomocy kart oraz smartfonów.

Bank przewiduje, że w 2020 r. drogą elektroniczną będzie pozyskiwał 30 proc. klientów „daily banking” (w 2016 r. było to 5 proc.), otwierał połowę kont oszczędnościowych (w porównaniu z 23 proc. w 2016 r.) i udzielał 32 proc. pożyczek (6 proc. w 2016 r.). Pozycję Banku wzmocni również wyróżniająca się oferta usług wzbogacona o rozwiązania biometryczne, m.in. logowanie do aplikacji mobilnej głosem lub poprzez skan wizerunku twarzy, a także wirtualny portfel z pakietem zintegrowanych usług, takich jak kupowanie biletów komunikacji miejskiej, opłacanie rachunków, czy ułatwienie cyfrowego kontaktu z administracją publiczną.

W segmencie biznesowym Alior Bank chce się skupić się na mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach. Alior Bank zamierza być bankiem pierwszego wyboru dla start-upów oraz kompleksowo wspierać firmy z sektora MŚP.

Już w 2018 r. Bank będzie wykorzystywał architekturę systemową e-państwa (np. Jednolity Plik Kontrolny) do w pełni automatycznej i natychmiastowej oceny zdolności kredytowej firmy. Ambicją Banku jest zbudowanie pełnej i automatycznej obsługi kredytowej w kanałach bankowości elektronicznej, z zachowaniem najwyższej jakości obsługi doradczej dla firm w placówkach Banku.

Plan wdrożenia strategii zakłada też dalszy rozwój oferty produktowej m.in. poprzez poszerzenie palety produktów cash management, oferty dedykowanych ubezpieczeń dla firm, czy szerszą dystrybucję faktoringu i leasingu. Bank będzie dalej aktywnie rozwijał wsparcie dla firm MŚP w zakresie dystrybucji indywidualnych i portfelowych programów pomocowych ze środków pomocy publicznej i UE 2014-2020.

Czytaj także: Zmiany dla klientów Aliora – od początku lipca nowy cennik

– Dzięki wdrożeniu Strategii „Cyfrowego Buntownika”, Alior Bank utrzyma wysokie tempo wzrostu wolumenu kredytowego na poziomie 5-6 mld zł brutto rocznie, przy utrzymaniu współczynników kapitałowych na bezpiecznym poziomie – mówi Filip Gorczyca, wiceprezes Zarządu Alior Banku.

– Plan operacjonalizacji strategii przewiduje, że Alior Bank osiągnie najwyższy poziom rentowności w polskim sektorze bankowym, tj.  proc. zwrot z kapitału na poziomie 14 proc. oraz proc. marżę odsetkową netto na poziomie 5,1 proc.. Dzięki temu Bank uzyska możliwość wypłaty dywidendy w 2020 roku, uwarunkowanej wytycznymi i oczekiwaniami KNF – dodaje.

W oparciu o internetową platformę zafirmowani.pl, bank zamierza rozwijać ofertę usług komplementarnych wykraczających poza usługi bankowe. Między innymi bank zaproponuje produkty pozwalające osiągać synergie wynikające ze wspólnych zakupów, czy też wsparcie w pozyskiwaniu nowych kontrahentów. Portal zafirmowani.pl ma stać się podstawowym adresem internetowym, oferującym kompleksowe narzędzia do założenia, prowadzenia i rozwoju własnej działalności gospodarczej. Za pośrednictwem platformy przedsiębiorcy mogą już dziś prowadzić księgowość, a od przyszłego roku wnioskować całkowicie online o finansowanie.

– Dzięki zwiększeniu udziału klientów, dla których jesteśmy Bankiem pierwszego wyboru, jak i zmianie kanałów sprzedaży, obniżymy koszty ryzyka. Będziemy rozwijać kanały zdalne, zwiększać udział sprzedaży własnej oraz zmieniać strukturę aktywów. W efekcie, koszt ryzyka ulegnie zmniejszeniu do 1,6 proc. w 2020 r. – mówi Katarzyna Sułkowska, wiceprezes zarządu Alior Banku.

– Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na dostosowanie procesów do indywidualnych potrzeb klienta, a także dokładniejszą ocenę związanego z nim ryzykadodaje.

Bank planuje zwiększenie efektywności kosztowej poprzez robotyzację 118 procesów. Transformacja biznesu będzie polegała na robotyzacji procesów w obszarze operacji i back-office. W wyniku pilotażu roboty obsługują z sukcesem już trzy procesy.

Czytaj także: Nowa strategia Alior Banku

Innowacje i współpraca z fintechami

Nowy Model Zarządzania Innowacyjnością Alior Banku pozwoli na wykorzystanie nowoczesnych technologii do stworzenia pomostu pomiędzy potrzebami klientów a strategią banku. Ułatwi to życie klientom przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej rentowności dla Banku.

Model Zarządzania Innowacjami Alior Banku jest oparty o dwa ekosystemy – wewnętrzny i zewnętrzny. Umożliwią one pozyskiwanie pomysłów od pracowników, klientów i sektora fintech na całym świecie, oraz na przekształcanie tych pomysłów w innowacyjne rozwiązania dla klientów. Bank wprowadza nową ścieżkę kariery dla innowatorów oraz narzędzia crowdsourcingowe, które mają na celu pobudzenie innowacyjności pracowników i otwarcie drogi do biznesowego wykorzystania ich pomysłów.

Ponadto powołano Departament Fintech – nową jednostkę odpowiedzialną za poszukiwanie fintechów w skali globalnej i inicjowanie partnerstwa z tymi, które najbardziej odpowiadają strategii Banku. Jego celem jest nawiązanie współpracy z 20 firmami do 2020 r. i sprawienie, że Bank będzie postrzegany jako partner pierwszego wyboru dla fintechów w Europie.

Fundamentem, na którym ma zostać zbudowany zewnętrzny ekosystem Alior Banku, jest strategia PSD2/OpenAPI mająca na celu wykorzystanie możliwości, jakie tworzy przyjęcie standardów PSD2. Bank zamierza pójść znaczniej dalej niż tylko spełnić wymogi PSD2 czy też przyjąć rolę zewnętrznego agregatora danych (choć oba te modele będą testowane i wykorzystane biznesowo). Alior Bank zamierza także skupić się na wykorzystaniu modelu OpenAPI do nawiązywania partnerstw z fintechami z innych rynków.

W ramach tych partnerstw będą one mogły przyjechać do Polski i tworzyć innowacyjne rozwiązania
w modelu „sandboxowym” (platforma testowa, umożliwiająca połączenie fintechów z Alior Bankiem za pośrednictwem API – będzie gotowa w pierwszym kwartale 2018 r.). Strategia PSD2/OpenAPI pozwoli na ulepszenie usług „daily banking”, wykorzystanie danych pochodzących z zewnątrz, skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie najlepszych produktów i usług, zwiększenie przychodów z tytułu opłat i prowizji oraz dostarczanie usług powiązanych (Value Added Services) poza branżą bankową.

Dzięki metodyce AGILOR oraz nowemu Modelowi Zarządzania Innowacjami Alior Bank stanie się jednym
z najbardziej innowacyjnych banków w Europie.

Czytaj także: Oto najważniejsze fintechy na świecie

Współpraca w ramach Grupy PZU

Bank zakłada intensyfikację współpracy z podmiotami z Grupy PZU w celu realizacji synergii kosztowych
i przychodowych. Współpraca ta dotyczyć może m.in. obszarów innowacji, kanałów cyfrowych, IT, nieruchomości, marketingu, projektów rozwojowych, zakupów i produktów finansowych.

W planie wdrożenia strategii Alior Bank zakłada również szereg działań biznesowych, które mogą przynieść dodatkowe korzyści, nie ujęte w planie bazowym. Należy do nich m.in. uruchomienie innowacyjnego pośrednika online, który w oparciu o regulacje PSD2 w perspektywie do 2020 r., może stać się wiodącą niebankową platformą usług finansowych.