Obecnie e-faktura działa, jako jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Wdrożenie obligatoryjnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF co do zasady nastąpi 1 lipca 2024 r.

Dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2025 roku. System jest już od początku 2022 r. dostępny jako rozwiązanie fakultatywne. Można się z nim łączyć poprzez zintegrowane oprogramowanie finansowo-księgowe (API) lub bezpłatne narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

Ruszają konsultacje w sprawie KSeF

Teraz resort finansów rozpoczyna konsultacje dwóch aktów wykonawczych dotyczących powszechnego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur. Rozporządzenie techniczne dotyczy m.in. zasad korzystania z KSeF, obejmujących rodzaje uprawnień, metody uwierzytelniania, a także zakres danych umożliwiających dostęp do faktur o strukturze ustandaryzowanej, w tym w trakcie awarii i niedostępności systemu. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur z kolei skupia się na zagadnieniach związanych z wystawianiem faktur, zwłaszcza w kontekście dokumentowania sprzedaży towarów i usług objętych zwolnieniem z podatku VAT. Te rozwiązania mają być wdrożone już w pierwszym etapie funkcjonowania obowiązkowego KSeF.

Nowe rozporządzenie koncentruje się na zasadach korzystania z obowiązkowego KSeF i będzie dotyczyło wszystkich czynnych podatników VAT. Dotychczasowe regulacje techniczne (rozporządzenie z dn. 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur) utracą moc z dniem 30 czerwca 2024 r., a nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2024 r.

Poza wcześniej obowiązującymi, nowe rozporządzenie ma zawierać dodatkowe regulacje, które określają zakres danych pozwalający na dostęp w KSeF do faktur wystawionych w awarii i niedostępności oraz dla faktur VAT RR i VAT RR KOREKTA, sposoby oznaczania kodami QR faktur wystawionych w KSeF i wprowadzonych do KSeF (w przypadku wystąpienia awarii lub niedostępności), udostępnianych nabywcy w inny sposób niż w KSeF lub używanych poza KSeF. Oprócz tego opisuje nowe rodzaje uprawnień i metod uwierzytelnień, także w odniesieniu do faktur VAT RR i VAT RR KOREKTA.

Wkrótce Ministerstwo Finansów planuje przedstawić do uzgodnień specyfikację oprogramowania interfejsowego. Dokument ten będzie zawierał opis wymagań technicznych dotyczących kodów weryfikujących, tzw. kodów QR.

– Wydruk faktury poza KSeF nie ma mocy prawnej, jednak nowe przepisy wymagają umieszczenia QR kodu na fakturach zarówno online, jak i tych generowanych w przypadku awarii KSeF. To oznacza, że tradycyjna sekwencja drukowania faktury i późniejszego wysłania jej do KSeF nie będzie już możliwa, ponieważ będzie brakować QR kodu uniemożliwiającego uznania dokumentu za fakturę VAT – mówi Michał Sosnowski, Business Development Director, Exorigo-Upos.

Jak się zalogować do KSeF?

Można to zrobić przy pomocy:

  • Profilu Zaufanego,
  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  • kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.

– Po pierwszym uwierzytelnieniu z wykorzystaniem jednej z powyższych metod, można wygenerować token. Będzie on przypisany do danej osoby. Jeżeli korzystamy z oprogramowania komercyjnego, warto z tej możliwości skorzystać, bo to praktyczne i wygodne narzędzie, które skróci drogę logowania – zachęca Krzysztof Rogowski, kierownik projektu KSeF w Ministerstwie Finansów.

W przypadku używania Aplikacji Podatnika KSeF lub aplikacji komercyjnych sposób logowania będzie się różnił, w zależności od tego czy użytkownikiem jest to osoba fizyczna, czy spółka. Osoby fizyczne mogą korzystać z systemu autoryzując się Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bez konieczności zgłaszania tego faktu w urzędzie skarbowym. W przypadku szczególnym, tzn. wtedy gdy kwalifikowany podpis elektroniczny nie zawiera NIP i PESEL, istnieje możliwość zgłoszenia tzw. odcisku palca podpisu. W tym celu osoba fizyczna powinna złożyć zawiadomienie ZAW-FA ze wskazaniem danych identyfikujących taki podpis kwalifikowany.

Podmioty gospodarcze, które posiadają elektroniczną pieczęć kwalifikowaną zawierającą NIP również mogą korzystać z KSeF bez konieczności zgłaszania czegokolwiek w urzędzie skarbowym. W przypadku braku takiej pieczęci należy wskazać osobę fizyczną uprawnioną do korzystania z KSeF za pośrednictwem zawiadomienia ZAW-FA.

Tą drogą można wyznaczyć do zarządzania uprawnieniami wyłącznie jedną osobę. Po autoryzacji w KSeF powinna ona nadać sobie uprawnienia np. do wystawiania faktur i/lub dostępu do faktur ponieważ na podstawie złożonego zawiadomienia ZAW-FA posiada wyłącznie systemowo nadane uprawnienia do nadawania i przeglądania uprawnień. Osoba ta będzie miała możliwość nadawania dalszych uprawnień drogą elektroniczną w ramach systemu.

Bezpłatne spotkania on-line „Środy z KSeF”

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zapraszają na ogólnopolski cykl spotkań on-line nt. KSeF dla mikroprzedsiębiorców. Bezpłatne webinaria odbywają w każdą środę od połowy listopada do połowy grudnia. Najbliższe spotkanie już 6 grudnia, kolejne 13 grudnia.

Przeprowadzą je eksperci Krajowej Administracji Skarbowej. W trakcie webinarium opowiedzą o:

  • nowych zasadach fakturowania w Polsce,
  • uwierzytelnieniu w KSeF i nadawaniu uprawnień,
  • różnicy pomiędzy fakturą elektroniczną a e-Fakturą,
  • wystawianiu oraz otrzymywaniu faktur w KSeF,
  • bezpłatnych narzędziach KSeF,
  • tym gdzie znaleźć komunikaty, informacje, odpowiedzi na pytania.